[Đăng ngày: 07/07/2024]

Tải về để xem: Kế hoạch và đơn đăng ký


1. Những quy định chung

1.1. Đối tượng đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai

Sinh viên (bao gồm cả sinh viên theo học chương trình đào tạo chất lượng cao) đã học xong năm thứ nhất (khóa 48 trở về trước) ngành Luật, hoặc ngành Quản trị kinh doanh, hoặc ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nếu đạt các điều kiện theo Mục 1.2 dưới đây thì sẽ được đăng ký học:

a) Ngành Luật (ngành thứ nhất): đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh pháp lý;

b) Ngành Luật (ngành thứ nhất): đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Quản trị kinh doanh;

c) Ngành Ngôn ngữ Anh (ngành thứ nhất): đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Luật (bao gồm cả chương trình đào tạo chất lượng cao);

d) Ngành Quản trị kinh doanh (ngành thứ nhất): đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Luật;

đ) Ngành Quản trị kinh doanh (ngành thứ nhất): đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh pháp lý.

* Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo tại: https://daotao.hcmulaw.edu.vn (mục Văn bản).

1.2. Điều kiện đăng ký học và theo học Chương trình đào tạo thứ hai

a) Đã học xong học kỳ thứ 2 của năm thứ nhất và phải trước khi được công nhận tốt nghiệp của Chương trình đào tạo của ngành thứ nhất;

b) Sinh viên thuộc hình thức đào tạo chính quy, tại thời điểm đăng ký, phải đáp ứng 1 (một) trong 2 (hai) điều kiện sau:

- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại “Trung bình” trở lên và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong cùng năm tuyển sinh. Đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai là đáp ứng điểm trúng tuyển xét theo tổ hợp của ngành đào tạo mà sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai, trong cùng năm tuyển sinh;

- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại “Khá” trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong cùng năm tuyển sinh. Đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai là đáp ứng mức điểm tối thiểu (điểm sàn) xét theo tổ hợp môn xét tuyển của ngành đào tạo mà sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai, được Trường công bố trong cùng năm tuyển sinh để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển.

Trường hợp đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên còn phải có trình độ tiếng Anh đạt từ 4.0 IELTS trở lên (hoặc có trình độ tiếng Anh tương đương đạt từ 4.0 IELTS trở lên, do Nhà trường tổ chức kiểm tra).

c) Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích lũy của chương trình thứ nhất bị xếp loại học lực yếu trở xuống hoặc thuộc diện cảnh báo kết quả học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo. Khi đó, nếu sinh viên đã đăng ký học các học phần của chương trình thứ hai thì sẽ bị loại khỏi danh sách lớp học phần đã đăng ký.

1.3. Thời gian đào tạo

a) Việc đăng ký học các học phần của Chương trình đào tạo thứ hai được bắt đầu từ học kỳ thứ 3 đến học kỳ thứ 11, tính theo thời gian đào tạo theo từng học kỳ của ngành thứ nhất;

b) Thời gian khóa đào tạo cho cả ngành thứ nhất và ngành thứ hai (chương trình đào tạo thứ hai) là từ 5,5 đến 6,0 năm;

c) Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo là thời gian tối đa quy định cho Chương trình đào tạo thứ nhất (tối đa là 6,0 năm đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước và tối đa là 8,0 năm đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 trở về sau), kể từ khi bắt đầu học học kỳ thứ 1 của ngành thứ nhất. Khi học Chương trình đào tạo thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học phần được xếp loại đạt, có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong Chương trình đào tạo thứ nhất.

1.4. Học phí

a) Học phí: đóng theo số tín chỉ đăng ký học ở từng học kỳ;

b) Mức học phí năm học 2024-2025: áp dụng theo mức học phí của ngành sinh viên đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai tương ứng với số tín chỉ đăng ký trong mỗi học kỳ. Mức học phí cụ thể và thời gian đóng học phí sẽ được Phòng Đào tạo thông báo sau khi có quyết định mở lớp liên thông (dự kiến trước ngày 30/8/2024).

1.5. Công nhận tốt nghiệp

a) Sinh viên chỉ được Trường xét công nhận tốt nghiệp Chương trình đào tạo thứ hai khi đã có đủ điều kiện tốt nghiệp ở Chương trình đào tạo thứ nhất và đã đăng ký học thành công Chương trình đào tạo thứ hai trước khi được công nhận tốt nghiệp Chương trình đào tạo thứ nhất;

b) Sinh viên được Trường xét, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân trình độ đại học ngành thứ hai (Chương trình đào tạo thứ hai) khi có đủ các điều kiện sau:

(i) Tích lũy đủ và đạt số học phần, số tín chỉ và hoàn thành nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo thứ hai;

(ii) Không còn học phần bị điểm F;

(iii) Điểm trung bình tích lũy của các học phần trong Chương trình đào tạo thứ hai phải đạt từ 2,0 trở lên; riêng đối với chương trình đào tạo chất lượng cao phải đạt từ 2,5 trở lên;

(iv) Trình độ tiếng Anh của sinh viên phải đạt chuẩn TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương) trong thời hạn 2,0 năm, tính đến ngày Trường xét công nhận tốt nghiệp, cụ thể như sau:

- Học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Luật chất lượng cao: đạt tối thiểu 650 điểm;

- Học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Luật: chuẩn trình độ tiếng Anh đã được Trường xét đạt ở ngành thứ nhất;

- Học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Quản trị kinh doanh: đạt tối thiểu 550 điểm;

- Học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Ngôn ngữ Anh: không yêu cầu chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

(v) Yêu cầu về chuẩn đầu ra trình độ tin học:

- Học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Luật chất lượng cao: phải có chứng chỉ MOS Word;

- Học các Chương trình đào tạo thứ hai khác: không yêu cầu chuẩn đầu ra trình độ tin học.

(vi) Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

(vii) Có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét công nhận tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp muộn hơn so với thời gian thiết kế của Chương trình đào tạo thứ hai.

c) Danh hiệu khi tốt nghiệp: sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu “Bằng cử nhân” kèm theo tên ngành mà sinh viên đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai.

2. Quy trình đăng ký, danh mục các học phần bố trí học và tiến độ thực hiện

2.1. Quy trình và cách thức đăng ký

a) Bước 1: Sinh viên có nguyện vọng học cùng lúc hai chương trình đào tạo thực hiện việc đăng ký học bằng hình thức trực tuyến (online) theo link sau: https://forms.gle/k1e2SBXNrvniNjJD7 (sinh viên copy link và dán qua trang mới); và tham gia nhóm: ULAW-Liên thông năm 2024 theo link: https://zalo.me/g/yffbar805 để cập nhật nhanh chóng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai của Trường;

b) Bước 2: Nộp đơn đăng ký học và đơn đăng ký học phần (theo mẫu) gửi về Phòng Đào tạo (Phòng A.102), cơ sở Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 (từ 08g00’ ngày 10/7/2024 đến trước 16g30’ ngày 16/8/2024 (thứ Sáu)).

2.2. Danh mục các học phần dự kiến bố trí học trong năm học 2024-2025

a) Ngành Luật (ngành thứ nhất): đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh pháp lý

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2-3

3 + 4

Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao (Advanced Grammar)

3

45

Khoa NN pháp lý

Viết tiếng Anh học thuật (Academic Writing)

3

45

Khoa NN pháp lý

Ngữ nghĩa học (Semantics)

3

45

Khoa NN pháp lý

Ngữ âm và Âm vị học (Phonetics and Phonology)

3

45

Khoa NN pháp lý

Cộng:

12

180

b) Ngành Luật (ngành thứ nhất): đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Quản trị kinh doanh

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2-3

3 + 4

Toán cao cấp

2

30

Khoa Quản trị

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

45

Khoa Quản trị

Marketing căn bản

3

45

Khoa Quản trị

Toán kinh tế

2

30

Khoa Quản trị

Kinh tế vi mô

3

45

Khoa Quản trị

Cộng:

13

195

c) Ngành Ngôn ngữ Anh (ngành thứ nhất): đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Luật

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2-3

3 + 4

Luật Hiến pháp

3

45

Khoa Hành chính

Luật Hình sự phần chung

3

45

Khoa Hình sự

Pháp luật về chủ thể kinh doanh

3

45

Khoa Thương mại

Công pháp quốc tế

3

45

Khoa Quốc tế

Ghi chú:

- Sinh viên đã học 2/4 học phần trong Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh;

- Sinh viên chỉ học thêm 2/4 học phần chưa được học trong Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh.

Luật Hành chính

3

45

Khoa Hành chính

Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

3

45

Khoa Dân sự

Cộng:

18

270

d) Ngành Ngôn ngữ Anh (ngành thứ nhất): đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Luật (chương trình đào tạo chất lượng cao)

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2-3

3 + 4

Luật Hiến pháp

3

45

Khoa Hành chính

Luật Hình sự phần chung

3

45

Khoa Hình sự

Pháp luật về chủ thể kinh doanh

3

45

Khoa Thương mại

Công pháp quốc tế (Public International Law)

3

45

Khoa Quốc tế

Ghi chú:

- Sinh viên đã học 2/4 học phần trong Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh;

- Sinh viên chỉ học thêm 2/4 học phần chưa được học trong Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh.

Luật Hành chính

3

45

Khoa Hành chính

Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

3

45

Khoa Dân sự

Cộng:

18

270

đ) Ngành Quản trị kinh doanh (ngành thứ nhất): đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Luật

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2-3

3 + 4

Luật Hiến pháp

3

45

Khoa Hành chính

Những quy định chung về Luật dân sự, tài sản và thừa kế

3

45

Khoa Dân sự

Luật Hình sự phần chung

3

45

Khoa Hình sự

Luật Hành chính

3

45

Khoa Hành chính

Kỹ năng lập luận pháp lý

2

30

Khoa cơ bản

Cộng:

14

210

e) Ngành Quản trị kinh doanh (ngành thứ nhất): đăng ký học Chương trình đào tạo thứ hai là ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh pháp lý

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2-3

3 + 4

Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao (Advanced Grammar)

3

45

Khoa NN pháp lý

Viết tiếng Anh học thuật (Academic Writing)

3

45

Khoa NN pháp lý

Ngữ nghĩa học (Semantics)

3

45

Khoa NN pháp lý

Ngữ âm và Âm vị học (Phonetics and Phonology)

3

45

Khoa NN pháp lý

Cộng:

12

180

2.3. Tiến độ thực hiện

a) Thời gian đăng ký: từ ngày 10/7/2024 đến ngày 16/8/2024;

b) Tổng hợp số liệu sinh viên đăng ký: từ ngày 19/8/2024 đến ngày 23/8/2024;

c) Xét điểm trung bình tích lũy của ngành thứ nhất tính đến thời điểm đăng ký học (tính hết học kỳ 1 năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 47 trở về trước và tính hết học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 48); và thông báo về việc mở lớp: từ ngày 26/8/2024 đến ngày 30/8/2024;

d) Xây dựng lịch học: từ ngày 03/9/2024 đến ngày 06/9/2024;

đ) Công bố lịch học cho sinh viên: trước ngày 10/9/2024;

e) Phân công giảng viên giảng dạy trên hệ thống phần mềm UIS: từ ngày 11/9/2024 đến ngày 13/9/2024;

g) Thời gian học chính thức: dự kiến từ ngày 16/9/2024./.


Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7255523
Đang online : 144
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC