[Đăng ngày: 05/01/2020]

KẾ HOẠCH

Thực tập và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 41 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 42 (ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh  và ngành Ngôn ngữ Anh)


1. Những quy định chung về thực tập, báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp

1.1. Thực tập tốt nghiệp

- Sinh viên hệ chính quy Khóa 41 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 42 (ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh) chủ động liên hệ chỗ thực tập. Nếu sinh viên không tự liên hệ được chỗ thực tập thì Nhà trường sẽ hỗ trợ bằng cách giới thiệu sinh viên xin nơi thực tập;

- Sinh viên đăng ký nơi thực tập theo đường link: https://tinyurl.com/s3mvrrxa, trong đó ghi rõ tên và địa chỉ của cơ quan dự kiến xin thực tập, số điện thoại liên lạc của sinh viên. Trên cơ sở thông tin đăng ký nơi thực tập, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý đào tạo và cấp cho mỗi sinh viên một Giấy giới thiệu thực tập. Nếu sinh viên không liên hệ được chỗ thực tập theo Giấy giới thiệu này thì nộp lại cho Phòng Đào tạo để được cấp lại Giấy giới thiệu khác (Giấy giới thiệu lần 2);

- Những trường hợp làm thất lạc Giấy giới thiệu đã cấp nếu không có lý do chính đáng sẽ không được Phòng Đào tạo cấp lại Giấy giới thiệu;

- Khi nộp bản Báo cáo thực tập, sinh viên phải nộp kèm bản photo Giấy xác nhận nơi thực tập để giảng viên chấm Báo cáo thực tập kiểm tra, đối chiếu sự liên quan giữa nơi thực tập với nội dung của Báo cáo thực tập;

- Việc thực tập và làm báo cáo thực tập đối với sinh viên các lớp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao (tăng cường tiếng Anh; tăng cường tiếng Nhật và tăng cường tiếng Pháp) sẽ do sinh viên chọn lựa một trong năm khoa luật: Thương mại, Dân sự, Quốc tế, Hình sự và Hành chính.

1.2. Báo cáo thực tập:

- Thực hiện Thông báo số 53/TB-ĐHL ngày 16/01/2017 của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, từ năm học 2016-2017, sinh viên đi thực tập không viết Tiểu luận tốt nghiệp theo danh mục các đề tài do Khoa đưa ra. Thay vào đó, sinh viên phải làm Báo cáo thực tập cuối khóa, với khối lượng kiến thức được đánh giá là 2 tín chỉ hoặc 3 tín chỉ (tùy chương trình đào tạo).

- Các Khoa xây dựng Hướng dẫn viết báo cáo thực tập cuối khóa cho sinh viên Khoa mình và công bố để sinh viên biết trước ngày 17/3/2021.

- Sinh viên viết báo cáo thực tập thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa nào thì phải tuân thủ theo các tiêu chí và yêu cầu của Khoa đó. Trường hợp sinh viên viết báo cáo thực tập có nội dung thuộc chuyên môn của liên Khoa thì phải nêu rõ: báo cáo này được viết theo các tiêu chí và yêu cầu của Khoa nào. Ví dụ: sinh viên Khoa Luật Thương mại viết báo cáo thực tập có nội dung là tranh chấp hợp đồng thương mại có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp này, sinh viên phải nêu rõ là bản báo cáo này được viết theo các tiêu chí và yêu cầu của Khoa Luật Thương mại hay Khoa Luật Quốc tế.

- Sinh viên thuộc Khoa nào thì nộp báo cáo thực tập cho Khoa đó. Khi đó, đối với những sinh viên làm báo cáo thực tập có nội dung không thuộc chuyên môn của Khoa mình phụ trách thì lãnh đạo Khoa chuyển báo cáo này đến Khoa có chuyên môn để lãnh đạo Khoa này phân công giảng viên chấm; nhận lại kết quả từ giảng viên của Khoa có chuyên môn để công bố điểm cho sinh viên.

1.3. Khóa luận tốt nghiệp

1.3.1. Điều kiện để sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp

- Tính đến hết học kỳ 2 năm học 2019-2020, sinh viên phải tích lũy đủ và đạt số tín chỉ đã được Nhà trường bố trí học theo quy định của từng chương trình đào tạo;

- Điểm trung bình chung tích lũy (theo thang điểm 4) tính đến hết học kỳ 2 năm học 2019-2020 (bao gồm cả các học phần học lại, học cải thiện) đạt từ 3,1 trở lên;

- Không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp không phải đi thực tập (trừ sinh viên ngành Quản trị kinh doanh), viết báo cáo thực tập và học, thi các học phần chuyên môn.

Khi có đủ các điều kiện nêu trên nhưng sinh viên không có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp thì làm đơn nộp cho Phòng Đào tạo (trước ngày 18/3/2021) và thực hiện việc đăng ký thực tập; học và thi các học phần kỹ năng, chuyên môn theo Thông báo số 141/TB-ĐHL ngày 12/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về học và thi các học phần chuyên môn thay thế cho các môn thi tốt nghiệp.

1.3.2. Đề tài khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên có đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đăng ký đề tài với Khoa mà sinh viên theo học. Riêng sinh viên ngành Quản trị - Luật chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp mang tính chất song ngành (Luật và Quản trị kinh doanh) và do lãnh đạo Khoa Quản trị phối hợp với lãnh đạo Khoa Luật Thương mại bố trí giảng viên hướng dẫn;

- Sinh viên các lớp đại trà chỉ được lựa chọn một ngôn ngữ là tiếng Việt để viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp; sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng ngôn ngữ tiếng Anh;

- Sinh viên ngành Luật muốn chọn đề tài của Khoa khác với Khoa mình theo học thì nhất thiết phải được lãnh đạo hai Khoa chấp thuận;

- Các Khoa dựa trên số lượng sinh viên được xét làm khóa luận tốt nghiệp để ra đề tài và công bố cho sinh viên biết và đăng ký;

- Khóa luận tốt nghiệp phải được trình bày theo đúng quy định về phông chữ, cỡ chữ, khổ giấy, bìa, cách bố trí và số trang quy định tối thiểu là 40 trang (các Khoa hướng dẫn cụ thể và công bố cho sinh viên biết trước ngày 17/3/2021).

1.3.3. Đối với sinh viên các lớp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao:

- Sinh viên không được chọn làm khóa luận tốt nghiệp thì phải đi thực tập, viết báo cáo thực tập và học, thi các học phần kỹ năng, chuyên môn theo quy định;

- Sinh viên chất lượng cao ngành Quản trị - Luật chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp mang tính chất song ngành (Luật và Quản trị kinh doanh) và do lãnh đạo Khoa Quản trị phối hợp với lãnh đạo Khoa Luật Thương mại bố trí giảng viên hướng dẫn;

- Sinh viên chất lượng cao ngành Luật được chọn viết khóa luận tốt nghiệp tham khảo đề tài khóa luận tốt nghiệp của một trong năm Khoa thuộc ngành Luật để đăng ký;

- Sinh viên lớp Chất lượng cao chỉ được lựa chọn một ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp, áp dụng đối với sinh viên lớp tăng cường tiếng Pháp) để viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên chọn ngôn ngữ là tiếng Anh (hoặc Pháp) thì phải lựa chọn từ danh mục đề tài của các Khoa và đăng ký với cô Huỳnh Thị Thu Trang (Giám đốc Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế - sau đây viết tắt là Trung tâm, phòng A.212) trước ngày 23/3/2021; nếu chọn đề tài không có trong danh mục do các Khoa công bố thì phải làm đơn đề xuất tên đề tài dự định nghiên cứu, kèm theo đề cương ngắn gọn gửi Trung tâm trước ngày 17/3/2021;

Căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc Trung tâm sẽ xem xét và quyết định việc chấp thuận hay không chấp thuận và hướng dẫn sinh viên chọn đề tài khác để viết khóa luận.

- Sinh viên lớp tăng cường tiếng Nhật chỉ được lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt để viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

* Lưu ý: Sau khi đăng ký đề tài khóa luận và nhận phân công giảng viên hướng dẫn từ lãnh đạo Khoa, sinh viên cập nhật các thông tin này vào đường link: https://tinyurl.com/t4cs6xxx, trước ngày 26/3/2021 (thứ 6).

2. Kế hoạch cụ thể

2.1. Thực tập tốt nghiệp

- Từ ngày 12/3/2021 đến 17g00' ngày 14/3/2021: sinh viên đăng ký cơ quan thực tập theo đường link: https://tinyurl.com/s3mvrrxa;

- Trước ngày 17/3/2021: các Khoa công bố cho sinh viên biết về Kế hoạch thực tập và các yêu cầu, tiêu chí đánh giá Báo cáo thực tập;

- Ngày 19/3/2021: Bắt đầu từ 10g00’ sáng, Lớp trưởng nhận Giấy giới thiệu thực tập tại Phòng Đào tạo (cơ sở Nguyễn Tất Thành) và sau đó phát ngay cho sinh viên lớp mình;

- Từ ngày 19/3/2021 đến ngày 31/3/2021 (thứ 6): sinh viên tự liên hệ nơi thực tập;

- Chậm nhất là ngày 31/3/2021, trợ lý Khoa gửi Kế hoạch thực tập (bản giấy có chữ ký xác nhận của lãnh đạo Khoa và file mềm qua mail: lvhien@hcmulaw.edu.vn và ptdung@hcmulaw.edu.vn) của Khoa mình cho Phòng Đào tạo;

- Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021: sinh viên chuẩn bị đi thực tập và điều chỉnh sai sót liên quan đến vấn đề thực tập (nếu có);

Trường hợp muốn thay đổi nơi thực tập sau khi sinh viên đã có xác nhận của cơ quan tiếp nhận thực tập thì để được cấp đổi Giấy giới thiệu thực tập, sinh viên phải có xác nhận lại của cơ quan đã tiếp nhận thực tập với nội dung: đồng ý cho sinh viên thay đổi nơi thực tập và phải có chữ ký và đóng dấu lên chữ ký của người có thẩm quyền của cơ quan đã tiếp nhận thực tập.

- Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 09/7/2021: sinh viên đi thực tập. Trong thời gian này sinh viên phải hoàn thành Báo cáo thực tập theo yêu cầu của Khoa. Thời gian thực tập cụ thể của từng lớp như sau:

+ Từ ngày 19/4 đến ngày 25/6/2021:

○ Lớp Quản trị - Luật K41;

○ Lớp Chất lượng cao Quản trị - Luật K41;

○ Lớp Quản trị kinh doanh K42;

○ Lớp Chất lượng cao Quản trị kinh doanh K42;

○ Lớp Chất lượng cao K42A và K42B;

○ Lớp AUF K42;

○ Lớp Hình sự K42;

○ Lớp Hành chính K42;

○ Lớp LE K42.

+ Từ ngày 26/4 đến ngày 25/6/2021:

○ Lớp Thương mại K42;

○ Lớp Dân sự K42;

○ Lớp Quốc tế K42.

+ Từ ngày 17/5 đến ngày 09/7/2021:

○ Lớp CJL K42;

○ Lớp Chất lượng cao K42D;

○ Lớp Luật Thương mại quốc tế K42.

2.2. Khóa luận tốt nghiệp

- Ngày 12/3/2021: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp;

- Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 17/3/2021: các Khoa công bố đề tài khóa luận tốt nghiệp để sinh viên đăng ký; hạn chót sinh viên đăng ký: ngày 23/3/2021 (thứ 4);

- Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 02/7/2021: sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp;

- Ngày 07/7/2021: nộp khóa luận tốt nghiệp tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, cụ thể:

+ Văn phòng Khoa: sinh viên các lớp đại trà thuộc ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh; sinh viên các lớp đại trà và lớp chất lượng cao thuộc ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh;

+ Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế: sinh viên lớp chất lượng cao ngành Luật (tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật).

- Ngày 15/7/2021 và/ hoặc ngày 16/7/2021: các Khoa tổ chức cho sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp;

- Ngày 17/7/2021 và/ hoặc ngày 18/7/2021: Trung tâm Quản lý Đào tạo chất lượng cao và Đào tạo quốc tế tổ chức cho sinh viên các lớp chất lượng cao ngành Luật bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

3. Về việc nộp chứng chỉ TOEIC quốc tế (hoặc chuẩn quốc tế tương đương).

- Để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân, trình độ tiếng Anh (hoặc Ngoại ngữ thứ 2) của sinh viên phải đạt chuẩn TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương) trong thời hạn 02 năm, tính đến ngày 18/7/2021, sau đây:

+ Đối với sinh viên ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh:

○ Lớp đại trà: tối thiểu 500 điểm;

○ Lớp chất lượng cao: tối thiểu 600 điểm.

+ Đối với sinh viên ngành Luật:

○ Khoa Luật Hình sự và Hành chính: tối thiểu 450 điểm;

○ Khoa Luật Dân sự và Quốc tế: tối thiểu 470 điểm;

○ Khoa Luật Thương mại: tối thiểu 500 điểm;

○ Lớp Chất lượng cao, nhóm chuyên ngành Hành chính - Tư pháp: tối thiểu 530 điểm;

○ Lớp Chất lượng cao, nhóm chuyên ngành Thương mại - Dân sự - Quốc tế: tối thiểu 600 điểm;

Riêng Lớp tăng cường tiếng Pháp (AUF): tối thiểu DELF-B1; Lớp tăng cường tiếng Nhật: tối thiểu JLPT3 - N3.

+ Đối với sinh viên ngành Luật Thương mại quốc tế: tối thiểu 500 điểm;

+ Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý: chuẩn năng lực ngoại ngữ phải đạt trình độ như sau:

a) Tiếng Anh: đạt từ 6,5 IELTS trở lên;

b) Ngoại ngữ thứ 2: có một trong năm thứ tiếng đạt trình độ:

○ Tiếng Pháp: đạt từ DELF A2 trở lên;

○ Tiếng Nhật: đạt từ JLPT N4 trở lên;

○ Tiếng Nga: đạt từ TRKI 1 trở lên;

○ Tiếng Trung: đạt từ HSK 3 trở lên;

○ Tiếng Đức: đạt từ ZD trở lên.

○ Nếu sinh viên không đạt năng lực Ngoại ngữ thứ 2 của một trong năm thứ tiếng theo quy định nêu trên thì chuẩn trình độ tiếng Anh phải đạt từ 7,0 IELTS trở lên.

- Thời gian và địa điểm nộp chứng chỉ:

+ Thời gian: từ ngày 05/4/2021 đến ngày 16/7/2021 (thứ 6);

+ Địa điểm: Phòng Đào tạo (A.102), số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

Lưu ý:

○ Sinh viên dự thi TOEIC quốc tế được IIG Việt Nam tổ chức thi tại Trường nếu có kết quả thi đạt chuẩn đầu ra trước ngày 18/7/2021 thì không phải nộp lại Phiếu điểm, trừ trường hợp sinh viên dự thi tại Trường nhưng nhận Phiếu điểm tại IIG Việt Nam thì bắt buộc phải nộp bản photo kèm bản chính để đối chiếu;

○ Sinh viên có kết quả thi TOEIC quốc tế đạt chuẩn đầu ra sau ngày 18/7/2021 thì bắt buộc phải nộp bản photo kèm bản chính để đối chiếu.

4. Về việc nộp chứng chỉ MOS-Word: Đối với sinh viên các Lớp chất lượng cao, để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân, sinh viên còn phải đạt trình độ tin học MOS-Word. Thời gian và địa điểm nộp chứng chỉ này như sau:

- Thời gian: từ ngày 05/4/2021 đến ngày 16/7/2021 (thứ 6);

- Địa điểm: Phòng Đào tạo (A.102), số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4.

5. Công nhận tốt nghiệp:

5.1. Sinh viên thuộc các ngành, lớp có đủ các điều kiện sau đây sẽ được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân trình độ đại học:

- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định của khóa học đối với từng chương trình đào tạo (bao gồm cả số tín chỉ của các học phần điều kiện: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh và ngoại ngữ; Riêng sinh viên các Lớp chất lượng cao còn phải có chứng chỉ tin học MOS-Word);

- Không còn học phần bị điểm F;

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4); riêng các lớp thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao phải đạt từ 2,50 trở lên (theo thang điểm 4);

- Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh (hoặc/và Ngoại ngữ 2) theo quy định tại mục 3 đối với từng ngành, lớp;

- Tích lũy đủ và đạt số tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức đình chỉ học tập.

Hạng tốt nghiệp của sinh viên có kết quả học tập toàn khóa đạt loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một bậc nếu rơi vào một trong hai trường hợp sau đây:

+ Có số tín chỉ của các học phần phải học lại hoặc học cải thiện điểm vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình;

+ Đã bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

5.2. Trường hợp sinh viên (lớp đại trà và lớp chất lượng cao) có đủ các điều kiện để được xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân trình độ đại học được nêu tại mục 5.1 nhưng trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 có học phần học cải thiện điểm chưa có kết quả thi hoặc có nguyện vọng sẽ đăng ký học cải thiện điểm từ học kỳ 1 năm học 2021-2022 để làm thay đổi hạng tốt nghiệp thì bắt buộc phải làm đơn đề nghị hoãn xét công nhận tốt nghiệp, nộp cho Phòng Đào tạo trước ngày 18/7/2021;

5.3. Trường hợp sinh viên lớp chất lượng cao có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 đến 2,49 nếu có nguyện vọng nhận bằng tốt nghiệp hệ đại trà thì làm đơn đề nghị xét công nhận nhận tốt nghiệp, nộp cho Phòng Đào tạo trước ngày 18/7/2021.

6. Chi phí làm bằng, Lễ tốt nghiệp và Lễ phục tốt nghiệp

- Chi phí quản lý hành chính về thực tập và làm bằng tốt nghiệp đại học: 150.000đ/ sinh viên; Riêng sinh viên ngành Quản trị - Luật: 250.000đ/ sinh viên (nhận 2 văn bằng).

- Chi phí về Lễ tốt nghiệp và Lễ phục tốt nghiệp sẽ được Phòng Công tác Sinh viên thông báo sau.

- Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 18/3/2021: sinh viên nộp lệ phí cho Lớp trưởng.

- Ngày 19/3/2021: Lớp trưởng nộp lại lệ phí cho Phòng Đào tạo và nhận Giấy giới thiệu thực tập về phát cho sinh viên lớp mình.

- Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp: dự kiến sau ngày 18/8/2021./.

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7210374
Đang online : 176
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC