[Đăng ngày: 08/07/2024]

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Báo cáo chuyên đề thực tiễn, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp,

xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên

lớp 13A-VB2CQ (Khóa học 2021-2024)


1. Những quy định chung về  Báo cáo chuyên đề thực tiễn và khóa luận tốt nghiệp cuối khóa

1.1.  Báo cáo chuyên đề thực tiễn

- Sinh viên lớp 13A-VB2CQ làm Báo cáo chuyên đề thực tiễn (sau đây gọi tắt là Báo cáo) theo Hướng dẫn thực hiện Báo cáo (có hướng dẫn đính kèm);

- Sinh viên thực hiện đăng ký cơ quan, đơn vị đang làm việc hoặc cơ quan, đơn vị có nguyện vọng đến tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động thực tiễn theo nguyện vọng của mình (sau đây gọi chung là cơ quan nơi mình đang làm việc) bằng cách đăng ký trực tuyến tại đường link: https://forms.gle/FsrmExkrr9Xv4CrLA, trong phiếu đăng ký phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu, đặc biệt phải ghi rõ “tên pháp nhân và địa chỉ” của cơ quan nơi mình đang làm việc, số điện thoại liên lạc của sinh viên. Trên cơ sở thông tin đăng ký, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý đào tạo và cấp cho mỗi sinh viên một Giấy giới thiệu để báo cáo đơn vị đang làm việc hoặc liên hệ đơn vị nơi sinh viên có nguyện vọng đến để liên hệ tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động thực tiễn, phục vụ việc viết Báo cáo của mình;

- Khi nộp Báo cáo, sinh viên phải nộp kèm 01 bản photocopy của Giấy xác nhận đang làm việc (sau khi đã có chữ ký xác nhận và đóng dấu của cơ quan nơi mình đang làm việc) hoặc Giấy giới thiệu liên hệ thực tiễn (sau khi đã có chữ ký xác nhận đồng ý tiếp nhận và đóng dấu của cơ quan tiếp nhận đến liên hệ tìm hiểu thực tiễn) để giảng viên chấm Báo cáo kiểm tra, đối chiếu sự liên quan giữa nơi làm việc hoặc nơi liên hệ tìm hiểu thực tiễn với nội dung Báo cáo của sinh viên thực hiện;

- Sinh viên nộp Báo cáo cho Phòng Đào tạo và Phòng Đào tạo có trách nhiệm chuyển Báo cáo đến các khoa chuyên môn để thực hiện việc phân công giảng viên chấm và trả kết quả cho Phòng Đào tạo theo đúng tiến độ quy định trong kế hoạch này. Khi đó, nếu có sinh viên làm Báo cáo có nội dung không thuộc chuyên môn của khoa mình phụ trách thì Lãnh đạo khoa phải chuyển Báo cáo này về cho Phòng Đào tạo (ghi rõ ý kiến đề xuất chuyển cho khoa có chuyên môn phù hợp thực hiện chấm báo cáo) để Phòng Đào tạo có cơ sở chuyển tiếp đến khoa phụ trách khác thực hiện đúng việc chấm Báo cáo theo đúng chuyên môn.

1.2. Khóa luận tốt nghiệp cuối khóa

1.2.1. Điều kiện để sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp

a) Tính đến hết học kỳ 2 năm học 2022-2023, sinh viên phải tích lũy đủ và đạt số tín chỉ đã được Trường bố trí học theo quy định của chương trình đào tạo;

b) Điểm trung bình tích lũy (theo thang điểm 4) tính đến hết học kỳ 2 năm học 2022-2023 (bao gồm cả các học phần học lại, học cải thiện) đạt từ 3,0 trở lên;

c) Không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong thời gian theo học tại Trường;

d) Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp không phải thực hiện Báo cáo và học, thi học phần chuyên môn thay thế cho các môn thi tốt nghiệp.

Khi có đủ các điều kiện nêu trên nhưng sinh viên không có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp thì làm đơn đề nghị từ chối làm khóa luận gửi đến Phòng Đào tạo (qua email của thầy Nguyễn Quốc Hùng: nqhung@hcmulaw.edu.vn; lưu ý: khi gửi email đến Phòng Đào tạo, sinh viên phải sử dụng email của mình đã được Trường cấp; trường hợp quên mật khẩu, sinh viên vui lòng liên hệ với thầy Lê Viết Phụng (lvphung@hcmulaw.edu.vn) để được hướng dẫn và cấp lại mật khẩu) trước 09/7/2024 (thứ Ba) và thực hiện Báo cáo, học và thi học phần chuyên môn theo kế hoạch.

1.2.2. Đề tài khóa luận tốt nghiệp

a) Sinh viên có đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp thực hiện việc chọn đề tài, đăng ký đề tài và Khoa phụ trách chuyên môn làm khóa luận tốt nghiệp thông qua Phòng Đào tạo theo đường link: https://forms.gle/h8PvJ43ebTrA7DRT6;

b) Sinh viên lớp 13A-VB2CQ viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cuối khóa bằng ngôn ngữ tiếng Việt;

c) Các Khoa dựa trên số lượng, danh sách sinh viên được xét làm khóa luận tốt nghiệp do Phòng Đào tạo cung cấp để phân công giảng viên hướng dẫn;

d) Khóa luận tốt nghiệp phải được trình bày theo đúng quy định về phông chữ, cỡ chữ, khổ giấy, bìa, cách bố trí và số trang quy định (có hướng dẫn đính kèm).

2. Kế hoạch cụ thể

2.1. Báo cáo

a) Từ ngày 08/7/2024 đến hết ngày 09/7/2024 (thứ Ba) sinh viên cung cấp thông tin về đơn vị sinh viên đang công tác hoặc đơn vị sinh viên dự kiến đến liên hệ tìm hiểu thực tiễn hoạt động (sinh viên chưa có đơn vị công tác hoặc đã có đơn vị công tác nhưng muốn liên hệ đơn vị khác ngoài đơn vị mình đang công tác) theo đường link: https://forms.gle/FsrmExkrr9Xv4CrLA.

* Một số lưu ý:

(i) Trường hợp sinh viên đăng ký nhiều lần, Trường chỉ ghi nhận và xử lý kết quả đăng ký của lần đăng ký cuối cùng;

(ii) Trường hợp sinh viên thuộc danh sách đủ điều kiện được làm khóa luận tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng thực hiện Báo cáo thì phải thực hiện từ chối làm khóa luận tốt nghiệp theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 và đăng ký làm Báo cáo, học và thi các học phần chuyên môn thay thế môn thi tốt nghiệp.

b) Ngày 12/7/2024 (thứ Sáu): bắt đầu từ 10g00’ sáng, những sinh viên chưa có đơn vị công tác hoặc đã có đơn vị công tác nhưng muốn liên hệ đơn vị khác ngoài đơn vị mình đang làm việc thì liên hệ Phòng Đào tạo (cơ sở Nguyễn Tất Thành) để nhận Giấy giới thiệu đi liên hệ thực tiễn đã đăng ký trước ngày 10/7/2024 theo kế hoạch để liên hệ đơn vị theo nguyện vọng đã đăng ký;

c) Từ ngày 10/7/2024 đến ngày 13/9/2024: sinh viên nghiên cứu và hoàn thành các nội dung của Báo cáo theo Hướng dẫn;

d) Thời gian và địa điểm nộp Báo cáo: ngày 16/9/2024 (thứ Hai) và ngày 17/9/2024 (thứ Ba) tại Phòng Đào tạo.

2.2. Khóa luận tốt nghiệp

a) Ngày 08/7/2024: Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên chính thức đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn;

b) Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 27/9/2024 (thứ Sáu): sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp cuối khóa;

c) Ngày 30/9/2024 (thứ Hai): sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo (Phòng A.102, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4);

d) Ngày 06/10/2024 (dự kiến): Phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên lớp 13A-VB2CQ làm khóa luận bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cuối khóa.

3. Nộp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan

3.1. Về việc đối chiếu bản chính bằng tốt nghiệp đại học chính quy (bắt buộc):

a) Sinh viên phải nộp 01 bản photocopy bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy đã sử dụng khi đăng ký dự thi (không phải công chứng hoặc chứng thực) nhưng bắt buộc phải kèm bản chính để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra theo quy định. Riêng đối với sinh viên có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sẽ phải nộp thêm 01 bản sao (phải công chứng hoặc chứng thực) của: (i) Giấy công nhận văn bằng tốt nghiệp đại học của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT; và (ii) Bản dịch bằng tốt nghiệp từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện

Lưu ý:

(i) Trường hợp bị mất bản chính bằng tốt nghiệp đại học thì bắt buộc phải có xác nhận của cơ sở đào tạo đã cấp bằng cho sinh viên theo quy định;

(ii) Khi nộp văn bằng, chứng chỉ sinh viên phải ghi rõ họ và tên, mã số sinh viên, lớp và số điện thoại liên lạc ở mặt trước bản photocopy của phiếu điểm hoặc chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp.

b) Thời gian và địa điểm nộp:

- Thời gian: từ ngày 01/8/2024 đến ngày 17/9/2024 (thứ Ba);

- Địa điểm: Phòng Đào tạo (A.102), số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

3.2. Về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh

a) Để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân Luật: chuẩn trình độ tiếng Anh của sinh viên theo chương trình TOEIC quốc tế phải đạt điểm từ 450 điểm trở lên (hoặc TOEFL, IELTS tương đương); hoặc đã có chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đạt từ trình độ trung cấp (từ bậc 3/6) trở lên do các cơ sở đào tạo được cấp theo thông báo của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 02 năm, tính đến ngày 17/9/2024 (thứ Ba).

Ngoài ra, những trường hợp sau đây được công nhận đã đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh:

(i) Đã có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh (không phân biệt hình thức đào tạo);

(ii) Đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ở trong và ngoài nước mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh (ngôn ngữ này phải được ghi nhận và thể hiện rõ trên văn bằng hoặc phụ lục văn bằng hoặc có xác nhận riêng của cơ sở đào tạo đã cấp bằng theo quy định). Trường hợp sinh viên sử dụng bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (du học toàn phần tại nước ngoài, liên kết đào tạo với nước ngoài, học tại cơ sở giáo dục nước ngoài đặt tại Việt Nam...) để được xét miễn ngoại ngữ theo quy định, phải nộp đơn đề nghị xét miễn học phần, kèm bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) của: (1) Bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt của văn bằng tốt nghiệp và (2) Giấy công nhận văn bằng tốt nghiệp do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp hoặc Giấy xác nhận thuộc trường hợp được miễn công nhận văn bằng của Trường cấp bằng theo quy định hiện hành.

b) Thời gian và địa điểm nộp:

- Thời gian: từ ngày 01/8/2024 đến ngày 17/9/2024 (thứ Ba);

- Địa điểm: Phòng Đào tạo (A.102), số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

3.3. Về việc nộp chứng chỉ tin học:

a) Để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân Luật: Sinh viên phải đạt chuẩn trình độ “Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” trở lên (do các đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc chứng chỉ MOS-Word. Ngoài ra, những trường hợp sau đây sẽ được công nhận đạt chuẩn trình độ tin học:

(i) Đã có bằng tốt nghiệp kỹ thuật viên, trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (hoặc tương đương);

(ii) Đã có chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B, C do các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng cấp (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

b) Thời gian và địa điểm nộp:

- Thời gian: từ ngày 01/8/2024 đến ngày 17/9/2024 (thứ Ba);

- Địa điểm: Phòng Đào tạo (A.102), số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

4. Thời hạn các khoa trả điểm báo cáo chuyên đề thực tiễn, điểm học phần chuyên môn và điểm khóa luận tốt nghiệp

Các khoa có trách nhiệm trả điểm Báo cáo, điểm học phần chuyên môn của lớp 13A-VB2CQ cho Phòng Đào tạo trước 17g00 ngày 04/10/2024 (thứ Sáu) để xử lý, tổng kết điểm tích lũy toàn khóa học và xét tốt nghiệp cho sinh viên theo kế hoạch.

5. Xét công nhận tốt nghiệp

5.1. Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân Luật trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy:

a) Tích lũy đủ và đạt số học phần, số tín chỉ và hoàn thành nội dung bắt buộc khác quy định của khóa học đối với chương trình đào tạo;

b) Không còn học phần bị điểm F;

c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4);

d) Đạt chuẩn trình độ tiếng Anh và tin học theo quy định tại mục 3.2 và 3.3;

đ) Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức đình chỉ học tập.

Hạng tốt nghiệp của sinh viên có điểm trung bình tích lũy đạt loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có khối lượng tín chỉ của các học phần phải học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình đào tạo;

+ Đã bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

5.2. Trường hợp sinh viên có đủ các điều kiện để được xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân Luật, trình độ đại học được nêu tại mục 5.1 nhưng trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 có học phần học cải thiện điểm chưa có kết quả thi hoặc có nguyện vọng sẽ đăng ký học cải thiện điểm từ học kỳ 1 năm học 2024-2025 để thay đổi hạng tốt nghiệp thì bắt buộc phải làm đơn đề nghị hoãn xét công nhận tốt nghiệp, nộp cho Phòng Đào tạo trước ngày 17/9/2024 (thứ Ba).

5.3. Xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện: dự kiến trước 15/10/2024.

5.4. Cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên: dự kiến trước 15/11/2024.

6. Chi phí làm bằng và tổ chức Lễ tốt nghiệp

- Chi phí quản lý hành chính; chi phí thẩm tra bằng tốt nghiệp đại học, làm bằng cử nhân luật và tổ chức Lễ tốt nghiệp: 450.000đ/ sinh viên. Sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Phòng Đào tạo (Phòng A.102) từ ngày 16/9/2024 đến ngày 17/9/2024.

- Lễ tốt nghiệp: thời gian và địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp sẽ được Phòng Đào tạo thông báo cụ thể sau./.Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7255381
Đang online : 135
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC