[Đăng ngày: 11/03/2016]

KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

CHO SINH VIÊN KHÓA 36 (NGÀNH QUẢN TRỊ - LUẬT)

KHÓA 37 (NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH)

1. Những quy định chung về thực tập, tiểu luận tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

1.1. Thực tập tốt nghiệp

            - Sinh viên hệ chính quy Khóa 36 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 37 (ngành Luật và ngành Quản trị kinh doanh) chủ động liên hệ chỗ thực tập. Nếu sinh viên không tự liên hệ được chỗ thực tập thì nhà trường sẽ hỗ trợ bằng cách giới thiệu sinh viên xin nơi thực tập.

            - Sinh viên đăng ký thực tập cho Lớp trưởng, trong đó ghi rõ tên và địa chỉ của cơ quan dự kiến xin thực tập, số điện thoại liên lạc của sinh viên. Trên cơ sở danh sách đăng ký thực tập, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật vào hệ thống máy tính và cấp cho mỗi sinh viên một Giấy giới thiệu thực tập. Nếu sinh viên không liên hệ được chỗ thực tập theo Giấy giới thiệu này thì nộp lại cho Phòng Đào tạo để được cấp lại Giấy giới thiệu khác (Giấy giới thiệu lần 2).

            - Những trường hợp làm thất lạc Giấy giới thiệu đã cấp nếu không có lý do chính đáng sẽ không được Phòng Đào tạo cấp lại Giấy giới thiệu.

            - Sau khi có xác nhận của cơ quan tiếp nhận thực tập, sinh viên nộp lại Giấy giới thiệu (bản photo, kèm bản chính để đối chiếu) cho Văn phòng Khoa trước ngày 08/4/2016.

1.2. Tiểu luận tốt nghiệp

- Mỗi sinh viên trong thời gian thực tập phải hoàn thành một tiểu luận tốt nghiệp từ 20 trang giấy khổ A4 trở lên. Các Khoa hướng dẫn nội dung và hình thức của tiểu luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa mình.

- Sinh viên theo học ngành nào thì làm đề tài tiểu luận của ngành đó. Riêng sinh viên ngành Quản trị - Luật được chọn đề tài tiểu luận của ngành Quản trị kinh doanh hoặc ngành Luật (chuyên sâu Luật Thương mại); đối với sinh viên ngành Luật, nếu muốn chọn đề tài tiểu luận của Khoa khác thì nhất thiết phải được lãnh đạo hai Khoa chấp thuận.

Sinh viên có thể lựa chọn cùng một đề tài nhưng không được sao chép của nhau, nếu sao chép sẽ bị xử lý theo quy chế.

            - Các Khoa căn cứ vào số sinh viên đi thực tập để ra đề tài, tránh tình trạng có quá nhiều sinh viên cùng làm một đề tài.

1.3. Khóa luận tốt nghiệp

1.3.1. Điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp

            - Số tín chỉ phải tích lũy đạt (không tính số tín chỉ của học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và ngoại ngữ) là:

                 + Đối với sinh viên ngành Quản trị - Luật: 140 tín chỉ, trong đó: 122 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc và 18 tín chỉ thuộc kiến thức tự chọn của ngành Luật và ngành Quản trị kinh doanh;

                 + Đối với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh: 107 tín chỉ, trong đó: 97 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc và 10 tín chỉ thuộc kiến thức tự chọn (gồm 2 tín chỉ thuộc kiến thức giáo dục đại cương, 4 tín chỉ thuộc kiến thức cơ sở của khối ngành và 4 tín chỉ thuộc kiến thức chuyên sâu của ngành);

                 + Đối với sinh viên ngành Luật:

                        ○ Khoa Luật Hình sự và Hành chính: 95 tín chỉ, trong đó: 83 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc, 6 tín chỉ thuộc kiến thức chuyên sâu bắt buộc của từng Khoa và 6 tín chỉ thuộc kiến thức chuyên sâu tự chọn chung cho các Khoa;

                        ○ Khoa Luật Thương mại, Dân sự và Quốc tế: 97 tín chỉ, trong đó: 85 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc, 6 tín chỉ thuộc kiến thức chuyên sâu bắt buộc của từng Khoa và 6 tín chỉ thuộc kiến thức chuyên sâu tự chọn chung cho các Khoa;

                        ○ Lớp Chất lượng cao: 89 tín chỉ, trong đó: 73 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc (gồm 67 tín chỉ thuộc kiến thức ngành và chuyên ngành giảng bằng tiếng Việt và 6 tín chỉ thuộc kiến thức chuyên ngành giảng bằng tiếng Anh)16 tín chỉ thuộc các học phần tự chọn (gồm 12 tín chỉ thuộc kiến thức chuyên ngành giảng bằng tiếng Việt và 4 tín chỉ thuộc kiến thức chuyên ngành giảng bằng tiếng Anh);

                        ○ Lớp tăng cường tiếng Nhật và tiếng Pháp: 96 tín chỉ, trong đó: 84 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc, 6 tín chỉ thuộc kiến thức chuyên sâu bắt buộc của từng Khoa và 6 tín chỉ thuộc kiến thức chuyên sâu tự chọn chung cho các Khoa.

            - Điểm trung bình chung tích lũy (theo thang điểm 4) tính đến hết học kỳ 1 năm học 2015-2016 (bao gồm cả các học phần học lại, học cải thiện) đạt từ 3,0 trở lên.

            - Không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

            - Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp không phải đi thực tập (trừ sinh viên ngành Quản trị kinh doanh), viết tiểu luận và học các học phần chuyên môn.

            Khi có đủ các điều kiện nêu trên nhưng sinh viên không có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp thì làm đơn nộp cho Phòng Đào tạo (trước ngày 01/4/2016) và thực hiện việc đăng ký thực tập theo quy định tại mục 1.1.

1.3.2. Đề tài khoá luận tốt nghiệp

            - Sinh viên đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp đăng ký đề tài với Khoa mà sinh viên theo học. Riêng sinh viên ngành Quản trị - Luật chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp mang tính chất song ngành (Luật và Quản trị kinh doanh) và do lãnh đạo của Khoa Luật Thương mại và Khoa Quản trị phối hợp bố trí giảng viên hướng dẫn; sinh viên ngành Luật, nếu muốn chọn đề tài của các Khoa khác thì nhất thiết phải được lãnh đạo hai Khoa chấp thuận.

            - Các Khoa dựa trên số lượng sinh viên được xét làm khoá luận tốt nghiệp để ra đề tài và công bố cho sinh viên biết và đăng ký.

            - Khoá luận tốt nghiệp phải được trình bày theo đúng quy định về phông chữ, cỡ chữ, khổ giấy, bìa, cách bố trí và số trang quy định tối thiểu là 40 trang (các Khoa hướng dẫn cụ thể).

1.3.3. Đối với sinh viên các lớp thuộc Chương trình đào tạo đặc biệt (Chất lượng cao; tăng cường tiếng Nhật và tiếng Pháp):

            - Sinh viên không được chọn làm khóa luận tốt nghiệp thì phải đi thực tập, làm tiểu luận và học các học phần chuyên môn (theo quy định tại mục 1.1 và 1.2);

            - Sinh viên được chọn viết khóa luận tốt nghiệp tham khảo đề tài khóa luận tốt nghiệp của các Khoa để đăng ký. Sau khi đăng ký đề tài khóa luận và nhận phân công giảng viên hướng dẫn từ lãnh đạo các Khoa, lớp trưởng lập danh sách (kèm số điện thoại liên lạc) nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 22/4/2016.

            - Sinh viên lớp Chất lượng cao và lớp tăng cường tiếng Pháp chỉ được lựa chọn một ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh (hoặc Pháp) để viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên chọn ngôn ngữ là tiếng Anh (hoặc Pháp) thì phải lựa chọn từ danh mục đề tài của các Khoa và đăng ký với cô Trần Thúy Hồng (Thư ký Ban điều hành các chương trình đào tạo đặc biệt, phòng A.902) trước ngày 08/4/2016; nếu chọn đề tài không có trong danh mục do các Khoa công bố thì phải làm đơn đề xuất tên đề tài dự định nghiên cứu, kèm theo đề cương ngắn gọn gửi Thư ký Ban điều hành trước ngày 08/4/2016.

            Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng Ban điều hành các Chương trình đào tạo đặc biệt sẽ xem xét và quyết định việc chấp thuận hay không chấp thuận và hướng dẫn sinh viên chọn đề tài khác để viết khóa luận.

            - Sinh viên lớp tăng cường tiếng Nhật chỉ được lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt để viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

2. Kế hoạch học và thi các học phần chuyên môn

            - Số tín chỉ của các học phần chuyên môn là 5 tín chỉ;

            - Thời gian công bố các học phần chuyên môn và lịch học cụ thể của các học phần này: dự kiến ngày 06/5/2016;

            - Sinh viên đăng ký các học phần chuyên môn qua mạng (sinh viên xem hướng dẫn cụ thể khi công bố lịch học).

3. Kế hoạch cụ thể

3.1. Thực tập tốt nghiệp

            - Từ ngày 15/3/2016 đến ngày 18/3/2016: sinh viên đăng ký cơ quan thực tập cho Lớp trưởng.

            - Trước ngày 21/3/2016: các Khoa công bố kế hoạch thực tập cho sinh viên của Khoa.

             - Ngày 21/3/2016: Lớp trưởng nộp danh sách sinh viên đăng ký thực tập cho Phòng Đào tạo (cơ sở Nguyễn Tất Thành), trước 11g00’ sáng.

            - Từ ngày 18/3/2016 đến ngày 22/3/2016: các Khoa thông báo danh mục các đề tài tiểu luận để sinh viên đăng ký, nếu sinh viên muốn làm đề tài tốt nghiệp không có trong danh mục do Khoa đưa ra thì phải làm đơn và nêu rõ tên đề tài dự định làm để lãnh đạo Khoa xem xét quyết định; hạn chót sinh viên đăng ký đề tài vào ngày 08/4/2016.

            - Ngày 25/3/2016: Lớp trưởng nhận Giấy giới thiệu thực tập tại Phòng Đào tạo (cơ sở Nguyễn Tất Thành), từ 9g30’ sáng và sau đó phát ngay cho sinh viên lớp mình.

            - Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 08/4/2016: sinh viên tự liên hệ nơi thực tập và nộp Giấy xác nhận nơi thực tập (nộp bản photo, kèm bản chính để đối chiếu) cho Văn phòng Khoa.

            - Chậm nhất là ngày 31/3/2016, trợ lý Khoa gửi Kế hoạch thực tập của Khoa mình cho Phòng Đào tạo (gửi kèm file).

            - Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 17/4/2016: sinh viên chuẩn bị đi thực tập và điều chỉnh sai sót liên quan đến vấn đề thực tập (nếu có). Các điều chỉnh liên quan đến vấn đề thực tập, sinh viên đều phải thông báo hoặc nộp lại Giấy giới thiệu thực tập (nộp bản photo, kèm bản chính để đối chiếu) cho Văn phòng Khoa.

            Trường hợp muốn thay đổi nơi thực tập sau khi sinh viên đã có xác nhận của cơ quan tiếp nhận thực tập thì để được cấp đổi Giấy giới thiệu thực tập sinh viên phải có xác nhận lại của cơ quan đã tiếp nhận thực tập với nội dung: đồng ý cho sinh viên thay đổi nơi thực tập.

            - Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 03/6/2016: sinh viên đi thực tập. Trong thời gian này sinh viên phải hoàn thành đề tài tiểu luận đã chọn.

            - Từ ngày 06/6/2016: sinh viên có mặt tại Trường để học và thi các học phần chuyên môn.

            - Ngày 08/6/2016: sinh viên các lớp đại trà nộp tiểu luận cuối khoá tại văn phòng Khoa (cơ sở Nguyễn Tất Thành); sinh viên thuộc chương trình đào tạo đặc biệt làm đề tài của Khoa nào thì nộp tiểu luận tại Khoa đó.

            - Ngày 05/8/2016: công bố điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học.

3.2. Khoá luận tốt nghiệp

- Ngày 16/3/2016: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp.

- Từ ngày 18/3/2016 đến ngày 21/3/2016: các Khoa công bố đề tài khoá luận tốt nghiệp để sinh viên đăng ký; hạn chót sinh viên đăng ký là ngày 08/4/2016.

- Từ ngày 18/4/2016 đến ngày 15/7/2016: sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp.

- Ngày 19/7/2016: sinh viên các lớp đại trà và sinh viên lớp tăng cường tiếng Pháp làm khóa luận bằng ngôn ngữ tiếng Việt nộp tại Văn phòng Khoa (cơ sở Nguyễn Tất Thành); sinh viên lớp chất lượng cao nộp khóa luận tại Phòng Đào tạo; và sinh viên lớp tăng cường tiếng Pháp làm khóa luận bằng ngôn ngữ tiếng Pháp nộp tại Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.

            - Ngày 30/7/2016 và ngày 31/7/2016: các Khoa tổ chức cho sinh viên bảo vệ khoá luận tốt nghiệp. Riêng sinh viên lớp chất lượng cao và sinh viên lớp tăng cường tiếng Pháp làm khóa luận bằng ngôn ngữ tiếng Pháp sẽ được Phòng Đào tạo hoặc Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức bảo vệ theo kế hoạch riêng.

4. Về việc nộp chứng chỉ TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương).

- Để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân, trình độ tiếng Anh của sinh viên phải đạt chuẩn TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương) trong thời hạn 02 năm, tính đến ngày 05/8/2016, sau đây:

     + Đối với sinh viên ngành Quản trị - Luật: tối thiểu 470 điểm;

     + Đối với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh: tối thiểu 500 điểm;

     + Đối với sinh viên ngành Luật:

            ○ Khoa Luật Hình sự và Hành chính: tối thiểu 450 điểm;

            ○ Khoa Luật Dân sự và Quốc tế: tối thiểu 470 điểm;

            ○ Khoa Luật Thương mại: tối thiểu 500 điểm;

            ○ Lớp Chất lượng cao, nhóm chuyên ngành Hành chính - Tư pháp: tối thiểu 530 điểm;

            ○ Lớp Chất lượng cao, nhóm chuyên ngành Thương mại - Dân sự - Quốc tế: tối thiểu 600 điểm;

            Riêng Lớp tăng cường tiếng Pháp (AUF): tối thiểu DELF-B1, Lớp tăng cường tiếng Nhật: tối thiểu JLPT3.

- Thời gian và địa điểm nộp chứng chỉ tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật):

     + Thời gian: từ ngày 28/3/2016 đến ngày 29/7/2016;

     + Địa điểm: Phòng Đào tạo (A.102), số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Q4.

5. Chi phí làm bằng, chứng chỉ, Lễ tốt nghiệp và Lễ phục tốt nghiệp

            - Lệ phí làm bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ giáo dục thể chất; chi phí phục vụ Lễ tốt nghiệp, Lễ phục tốt nghiệp: 220.000đ/ sinh viên. Riêng sinh viên ngành Quản trị - Luật: 320.000đ/ sinh viên (nhận 2 văn bằng).

            - Từ ngày 15/3/2016 đến ngày 18/3/2016: sinh viên nộp lệ phí làm bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ giáo dục thể chất; chi phí phục vụ Lễ tốt nghiệp, Lễ phục tốt nghiệp cho Lớp trưởng.

- Ngày 25/3/2016: Lớp trưởng nộp lại lệ phí làm bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ giáo dục thể chất; chi phí phục vụ Lễ tốt nghiệp, Lễ phục tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo và nhận Giấy giới thiệu thực tập để phát cho sinh viên.

- Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp: dự kiến cuối tháng 8/2016.

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7051188
Đang online : 244
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC