[Đăng ngày: 19/04/2018]

THÔNG TIN TÌNH HÌNH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

ĐĂNG KÝ DỰ THI THI TOEIC - THÁNG 04 NGÀY THI 22/4/2018

_______________________________

 1. Số lượng sinh viên đăng ký tại trường: 258 (tải về để xem danh sách)
 2. Kế hoạch tổ chức thi:

-   Ngày thi: 22/4/2018 (chủ nhật);

-   Thời gian thi:

+ Buổi sáng, từ 08g00’ - 11g00’ (từ số hồ sơ 01 đến 133);

+ Buổi chiều, từ 13g00’ - 16g00’ (từ số hồ sơ 134 đến 258);

* Lưu ý: sinh viên có mặt tại Phòng thi trước 30 phút.

 1. Hệ thống giảng đường sử dụng tổ chức thi:

3.1. Phòng để đồ cá nhân sinh viên: B.105;

3.2. Phòng để đồ cá nhân giám thị IIG Việt Nam: B.106;

3.3. Phòng tổ chức thi: B.201 + B.202 + B.301 + B.302.

 1. Một số lưu ý đối với sinh viên dự thi:

-   Thực hiện nghiêm túc “Nội quy phòng thi” do IIG Việt Nam quy định;

-   Mang theo bản chính CMND, Thẻ sinh viên, Phiếu ĐKDT_Liên 2 và Giấy xác nhận (đối với những sinh viên có chứng minh nhân dân bị bong, bóc, ép dẽo, ép thêm plastic). Giấy xác nhận sinh viên nhận tại giảng đường (theo quy định tại mục 3.1), Sáng từ 07g30-07g45, chiều từ 12g30-12g45 ngày 22/4/2018 (chủ nhật);

-   Gửi túi xách, vật dụng cá nhân (nếu có) tại giảng đường B.105 theo quy định./.


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TOEIC THÁNG 05/2018 (02 Đợt)

Đợt 1: Thi ngày 12/5/2018 (thứ 7)

- Nhận hồ sơ:                           Từ 02/5 đến 04/5/2018

- Công bố danh sách dự thi:     10/5/2018; 

- Ngày thi:                                 12/5/2018 (thứ 7);

- Công bố kết quả:                    Dự kiến chiều 22/5/2018

Đợt 2: Thi ngày 26/5/2018 (thứ 7)

- Nhận hồ sơ:                           Từ 14/5 đến 18/5/2018

- Công bố danh sách dự thi:     24/5/2018; 

- Ngày thi:                                 26/5/2018 (thứ 7);

- Công bố kết quả:                    Dự kiến chiều 05/6/2018

* Lệ phí thi: 850,000đ (tám trăm năm mươi ngàn đồng) tương đương với 37.5 USD, lệ phí dự thi bằng Đồng Việt Nam được IIG Việt Nam tính trên cơ sở tỷ giá giữa Đô la Mỹ và Đồng Việt Nam. Cụ thể, tỷ giá áp dụng để thu lệ phí tháng 05/2018 là tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vào ngày 01/4/2018. Tỷ giá quy đổi: 22.740VND/1USD

Lưu ý:

- Sinh viên thi đợt nào thì làm hồ sơ đăng ký dự thi theo thời gian tiếp nhận hồ sơ của đợt thi đó (không đăng ký trước).

- Khi đến đăng ký dự thi, sinh viên phải mang theo bản chính chứng minh nhân dân (phải còn rõ số và các thông tin cá nhân, không được ép dẻo, ép lụa, ép thêm plastic, hoặc cắt sát viền)hoặc hộ chiếu và thẻ sinh viên (thẻ giấy có đóng dấu của Trường) để đối chiếu, kiểm tra.

- Các biểu mẫu và thông báo áp dụng:

Bản đăng ký - Liên 1 và Liên 2 (sinh viên lấy mẫu tại Phòng Đào tạo hoặc tự tải về để khai đầy đủ các thông tin, nhưng phải để trống các mục “Giờ thi”, “Ngày trả kết quả”, “Ký, ghi rõ họ tên” và “Ngày đăng ký”)

Giấy xác nhận của IIG Việt Nam

Nội Quy phòng thi

Thông báo quy định về chuyển thi của IIG Việt Nam
THÔNG TIN TÌNH HÌNH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

ĐĂNG KÝ DỰ THI THI TOEIC - THÁNG 03 (Đợt 2) NGÀY THI 31/3/2018

_______________________________

 1. Số lượng sinh viên đăng ký tại trường: 197 (Tải về để xem danh sách)
 2. Kế hoạch tổ chức thi:

-   Ngày thi: 31/3/2018 (thứ 7);

-   Thời gian thi: Buổi sáng, từ 08g00’ - 11g00’ (từ số hồ sơ 01 đến 197);

* Lưu ý: sinh viên có mặt tại Phòng thi trước 30 phút.

 1. Hệ thống giảng đường sử dụng tổ chức thi:

3.1. Phòng để đồ cá nhân sinh viên: B.105;

3.2. Phòng để đồ cá nhân giám thị IIG Việt Nam: B.106;

3.3. Phòng tổ chức thi: B.201 + B.202 + B.301 + B.302 + B.401 + B.402.

 1. Một số lưu ý đối với sinh viên dự thi:

-   Thực hiện nghiêm túc “Nội quy phòng thi” do IIG Việt Nam quy định;

-   Mang theo bản chính CMND, Thẻ sinh viên, Phiếu ĐKDT_Liên 2 và Giấy xác nhận (đối với những sinh viên có chứng minh nhân dân bị bong, bóc, ép dẽo, ép thêm plastic). Giấy xác nhận sinh viên nhận tại giảng đường (theo quy định tại mục 3.1), Sáng từ 07g30-07g45 ngày 31/3/2018 (thứ 7);

-   Gửi túi xách, vật dụng cá nhân (nếu có) tại giảng đường B.105 theo quy định./.


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TOEIC THÁNG 04/2018 (01 Đợt)

- Nhận hồ sơ:                           Từ 09/4 đến 13/4/2018

- Công bố danh sách dự thi:     19/4/2018; 

- Ngày thi:                                 21/4/2018 (thứ 7);

- Công bố kết quả:                    Dự kiến chiều 02/5/2018


* Lệ phí thi: 
850,000đ (tám trăm năm mươi ngàn đồng) tương đương với 37.5 USD, lệ phí dự thi bằng Đồng Việt Nam được IIG Việt Nam tính trên cơ sở tỷ giá giữa Đô la Mỹ và Đồng Việt Nam. Cụ thể, tỷ giá áp dụng để thu lệ phí tháng 03/2018 là tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vào ngày 16/01/2018. Tỷ giá quy đổi: 22.745VND/1USD

Lưu ý:

- Khi đến đăng ký dự thi, sinh viên phải mang theo bản chính chứng minh nhân dân (phải còn rõ số và các thông tin cá nhân, không được ép dẻo, ép lụa, ép thêm plastic, hoặc cắt sát viền)hoặc hộ chiếu và thẻ sinh viên (thẻ giấy có đóng dấu của Trường) để đối chiếu, kiểm tra.

- Các biểu mẫu và thông báo áp dụng:

Bản đăng ký - Liên 1 và Liên 2

Giấy xác nhận của IIG Việt Nam

Nội Quy phòng thi

Thông báo quy định về chuyển thi của IIG Việt Nam


THÔNG TIN TÌNH HÌNH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

ĐĂNG KÝ DỰ THI THI TOEIC - THÁNG 03 (Đợt 2) NGÀY THI 31/3/2018

_______________________________

 1. Số lượng sinh viên đăng ký tại trường: 197 (Tải về để xem danh sách)
 2. Kế hoạch tổ chức thi:

-   Ngày thi: 31/3/2018 (thứ 7);

-   Thời gian thi: Buổi sáng, từ 08g00’ - 11g00’ (từ số hồ sơ 01 đến 197);

* Lưu ý: sinh viên có mặt tại Phòng thi trước 30 phút.

 1. Hệ thống giảng đường sử dụng tổ chức thi:

3.1. Phòng để đồ cá nhân sinh viên: B.105;

3.2. Phòng để đồ cá nhân giám thị IIG Việt Nam: B.106;

3.3. Phòng tổ chức thi: B.201 + B.202 + B.301 + B.302 + B.401 + B.402.

 1. Một số lưu ý đối với sinh viên dự thi:

-   Thực hiện nghiêm túc “Nội quy phòng thi” do IIG Việt Nam quy định;

-   Mang theo bản chính CMND, Thẻ sinh viên, Phiếu ĐKDT_Liên 2 và Giấy xác nhận (đối với những sinh viên có chứng minh nhân dân bị bong, bóc, ép dẽo, ép thêm plastic). Giấy xác nhận sinh viên nhận tại giảng đường (theo quy định tại mục 3.1), Sáng từ 07g30-07g45 ngày 31/3/2018 (thứ 7);

-   Gửi túi xách, vật dụng cá nhân (nếu có) tại giảng đường B.105 theo quy định./.


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TOEIC THÁNG 04/2018 (01 Đợt)

- Nhận hồ sơ:                           Từ 09/4 đến 13/4/2018

- Công bố danh sách dự thi:     19/4/2018; 

- Ngày thi:                                 21/4/2018 (thứ 7);

- Công bố kết quả:                    Dự kiến chiều 02/5/2018


* Lệ phí thi: 
850,000đ (tám trăm năm mươi ngàn đồng) tương đương với 37.5 USD, lệ phí dự thi bằng Đồng Việt Nam được IIG Việt Nam tính trên cơ sở tỷ giá giữa Đô la Mỹ và Đồng Việt Nam. Cụ thể, tỷ giá áp dụng để thu lệ phí tháng 03/2018 là tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vào ngày 16/01/2018. Tỷ giá quy đổi: 22.745VND/1USD

Lưu ý:

- Khi đến đăng ký dự thi, sinh viên phải mang theo bản chính chứng minh nhân dân (phải còn rõ số và các thông tin cá nhân, không được ép dẻo, ép lụa, ép thêm plastic, hoặc cắt sát viền)hoặc hộ chiếu và thẻ sinh viên (thẻ giấy có đóng dấu của Trường) để đối chiếu, kiểm tra.

- Các biểu mẫu và thông báo áp dụng:

Bản đăng ký - Liên 1 và Liên 2

Giấy xác nhận của IIG Việt Nam

Nội Quy phòng thi

Thông báo quy định về chuyển thi của IIG Việt Nam


Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7196963
Đang online : 148
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC