[Đăng ngày: 28/01/2019]

Tải về để xem

KẾ HOẠCH

Triển khai cho sinh viên hệ chính quy đăng ký học liên thông chương trình đào tạo

học kỳ 2 năm học 2018-2019

I. Những quy định chung

1. Đối tượng được học liên thông

Sinh viên đang theo học các ngành đào tạo của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (hệ đại trà và chất lượng cao) nếu đạt các điều kiện được phép học liên thông theo mục 2 dưới đây, sẽ được học liên thông các ngành như sau:

a) Ngành Luật liên thông sang ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý);

b) Ngành Luật liên thông sang ngành Quản trị kinh doanh;

c) Ngành Ngôn ngữ Anh liên thông sang ngành Luật (hệ đại trà hoặc chất lượng cao);

d) Ngành Quản trị kinh doanh liên thông sang ngành Luật (hệ đại trà);

đ) Ngành Quản trị kinh doanh liên thông sang ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý).

2. Điều kiện được học liên thông

a) Đã học xong học kỳ thứ 3 Chương trình đào tạo của ngành thứ nhất;

b) Có điểm trung bình chung tích lũy của ngành thứ nhất tính đến thời điểm đăng ký học liên thông phải đạt từ 2,00 trở lên (tức xếp loại Trung bình trở lên); riêng đối với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh phải đạt từ 2,50 trở lên (tức xếp loại Khá trở lên);

c) Nếu muốn liên thông sang ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên còn phải có trình độ tiếng Anh đạt 4.0 IELTS trở lên (hoặc đạt trình độ tiếng Anh tương đương 4.0 IELTS do Nhà trường tổ chức);

d) Khi theo học Chương trình đào tạo liên thông, sinh viên được chuyển điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương đã thi đạt, có trong Chương trình đào tạo ngành học thứ nhất;

đ) Trong quá trình theo học Chương trình đào tạo liên thông, nếu sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ của ngành thứ nhất đạt dưới 2,00 (tức thuộc diện xếp hạng học lực yếu) thì phải dừng việc đăng ký học các học phần trong Chương trình đào tạo liên thông ở học kỳ tiếp theo.

3. Thời gian đào tạo

a) Thời gian khóa đào tạo cho cả ngành học thứ nhất và ngành học liên thông là 05 năm;

b) Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên theo học Chương trình đào tạo liên thông là thời gian tối đa quy định cho Chương trình đào tạo của ngành thứ nhất (tức tối đa là 6,0 năm, kể từ khi theo học học kỳ thứ 1 của ngành thứ nhất);

c) Việc học liên thông được bắt đầu từ học kỳ thứ 4 đến học kỳ thứ 10, tính theo khóa đào tạo của ngành thứ nhất;

d) Sinh viên tích lũy đủ và đạt các học phần trong cả 2 Chương trình sẽ được cấp 02 văn bằng: bằng cử nhân ngành thứ nhất và bằng cử nhân ngành liên thông (tùy theo loại Chương trình mà sinh viên theo học).

4. Học phí

a) Học phí: đóng theo số tín chỉ đăng ký học ở từng học kỳ;

b) Mức học phí:

- Đối với Khóa 41 trở về trước:

+ Ngành Luật hệ chất lượng cao: 900.000đ/ tín chỉ;

+ Ngành Luật hệ đại trà và ngành Quản trị kinh doanh: 300.000đ/ tín chỉ;

+ Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý: 500.000đ/ tín chỉ.

- Đối với Khóa 42 trở về sau:

+ Ngành Luật hệ chất lượng cao: 1.200.000đ/ tín chỉ;

+ Ngành Luật hệ đại trà và ngành Quản trị kinh doanh: 520.000đ/ tín chỉ;

+ Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành anh văn pháp lý: 1.050.000đ/ tín chỉ

5. Công nhận tốt nghiệp

a) Sinh viên chỉ được Trường xét công nhận tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngành liên thông khi đã có đủ điều kiện tốt nghiệp ở Chương trình đào tạo ngành thứ nhất;

b) Sinh viên được Trường xét, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân trình độ đại học ngành liên thông khi có đủ các điều kiện sau:

- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định của Chương trình đào tạo liên thông;

- Không còn học phần bị điểm F;

- Điểm trung bình chung tích lũy của các học phần trong Chương trình đào tạo liên thông phải đạt từ 2,00 trở lên, đối với hệ đại trà hoặc đạt từ 2,50 trở lên, đối với hệ chất lượng cao.

- Trình độ tiếng Anh (hoặc Ngoại ngữ thứ 2) của sinh viên phải đạt chuẩn TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương; chuẩn trình độ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trong thời hạn 02 năm, tính đến ngày Nhà trường xét công nhận tốt nghiệp, sau đây:

+ Đối với liên thông sang ngành Luật:

○ Hệ đại trà: chuẩn trình độ tiếng Anh đã được Nhà trường xét đạt ở ngành thứ nhất;

○ Hệ chất lượng cao: tối thiểu 600 điểm;

+ Đối với liên thông sang ngành Quản trị kinh doanh: tối thiểu 500 điểm;

+ Đối với liên thông sang ngành Ngôn ngữ Anh: năng lực ngoại ngữ của sinh viên phải đạt trình độ:

○ Tiếng Anh: đạt 6.5 IELTS (không áp dụng chương trình quốc tế: TOEIC và TOEFL);

○ Ngoại ngữ thứ 2: có một trong năm thứ tiếng đạt trình độ:

▫ Tiếng Pháp: đạt từ DELF A2 trở lên;

▫ Tiếng Nhật: đạt từ JLPT N4 trở lên;

▫ Tiếng Nga: đạt từ TRKI 1 trở lên;

▫ Tiếng Trung: đạt từ HSK 3 trở lên;

▫ Tiếng Đức: đạt từ ZD trở lên.

▫ Nếu sinh viên không đạt năng lực Ngoại ngữ thứ 2 của một trong năm thứ tiếng theo quy định nêu trên thì chuẩn trình độ tiếng Anh phải đạt từ 7.0 IELTS trở lên.

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức đình chỉ học tập;

- Có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét công nhận tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp muộn hơn so với thời gian thiết kế của Chương trình đào tạo liên thông.

c) Danh hiệu tốt nghiệp: sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đại học với danh hiệu “Bằng cử nhân” kèm theo tên ngành mà sinh viên đăng ký học liên thông.

II. Cách thức đăng ký, danh mục các học phần bố trí học và tiến độ thực hiện

1. Cách thức đăng ký

Sinh viên có nguyện vọng học Chương trình đào tạo liên thông đăng ký trực tuyến (online) tại địa chỉ: daotao.hcmulaw.edu.vn.

2. Danh mục các học phần bố trí học trong học kỳ 2 năm học 2018-2019

a) Ngành Luật liên thông sang ngành Ngôn ngữ Anh:

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2

4

Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao (Advanced Grammar)

3

45

Khoa NN pháp lý

Dẫn luận ngôn ngữ học (Introduction to Linguistics)

2

30

Khoa NN pháp lý

Cộng:

5

75

b) Ngành Luật liên thông sang ngành Quản trị kinh doanh:

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2

4

Toán cao cấp HP1

2

30

Khoa Quản trị

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

2

30

Khoa Quản trị

Marketing căn bản

3

45

Khoa Quản trị

Cộng:

7

105

c) Ngành Ngôn ngữ Anh liên thông sang ngành Luật (chất lượng cao):

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2

4

Luật Hiến pháp

3

45

Khoa Hành chính

Luật Hình sự phần chung

3

45

Khoa Hình sự

Pháp luật về chủ thể kinh doanh

3

45

Khoa Thương mại

Công pháp quốc tế (Public International Law)

3

45

Khoa Quốc tế

Ghi chú: - Sinh viên đã học 2/4 học phần trong Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh;

- Sinh viên chỉ học thêm 2/4 học phần chưa được học trong Chương trình Ngôn ngữ Anh.

Cộng:

6

90

d) Ngành Ngôn ngữ Anh liên thông sang ngành Luật (đại trà):

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2

4

Luật Hiến pháp

3

45

Khoa Hành chính

Luật Hình sự phần chung

3

45

Khoa Hình sự

Pháp luật về chủ thể kinh doanh

3

45

Khoa Thương mại

Công pháp quốc tế

3

45

Khoa Quốc tế

Ghi chú: - Sinh viên đã học 2/4 học phần trong Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh;

- Sinh viên chỉ học thêm 2/4 học phần chưa được học trong Chương trình Ngôn ngữ Anh.

Cộng:

6

90

đ) Ngành Quản trị kinh doanh liên thông sang ngành Luật (đại trà):

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2

4

Luật Hiến pháp

3

45

Khoa Hành chính

Những quy định chung về Luật dân sự, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế

3

45

Khoa Dân sự

Cộng:

6

90

e) Ngành Quản trị kinh doanh liên thông sang ngành Ngôn ngữ Anh:

Năm

Học kỳ

Tên học phần

Tín chỉ

Số tiết

Đơn vị thực hiện

2

4

Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao (Advanced Grammar)

3

45

Khoa NN pháp lý

Dẫn luận ngôn ngữ học (Introduction to Linguistics)

2

30

Khoa NN pháp lý

Cộng:

5

75

3. Tiến độ thực hiện

- Thời gian đăng ký: từ ngày 18/02/2019 đến ngày 01/3/2019;

- Tổng hợp số liệu sinh viên đăng ký: từ ngày 04/3/2019 đến ngày 05/3/2019;

- Xét điểm trung bình chung tích lũy của ngành thứ nhất tính đến thời điểm đăng ký học liên thông; và thông báo về việc mở lớp: từ ngày 06/3/2019 đến ngày 08/3/2019;

- Xây dựng lịch học: từ ngày 11/3/2019 đến ngày 12/3/2019;

- Công bố lịch học cho sinh viên: ngày 13/3/2019;

- Phân công giảng viên giảng dạy trên hệ thống phần mềm UIS: từ ngày 14/3/2019 đến ngày 15/3/2019;

- Thời gian học chính thức: dự kiến ngày 18/3/2019./.Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7039557
Đang online : 97
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC