TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   343281
Đang online:   375
 
THÔNG BÁO MỚI
 
HỘI TRƯỜNG ÔN TẬP LỚP CÔNG AN K5 VÀ LỚP THÀNH ỦY K3
[Ngày đăng:23/07/2014 2:52:33 PM]

Phòng Đào tạo Không chính quy thông báo về Hội trường ôn tập của lớp Công an K5 và Thành ủy K3 như sau:

1. Lớp Công an K5: Hội trường C107 Đại học Luật.

2. Lớp Thành ủy K3: Hội trường C.303

- Thời gian ôn tập: cả ngày 24, 25/7/2014 (sáng từ 7g30; Chiều 13g30).

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CUNG CẤP TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP
[Ngày đăng:23/07/2014 8:55:18 AM]

Do hệ thống cáp mạng có sự cố nên Phòng đào tạo không chính quy không thể tải phần "nội dung chương trình ôn tập thi tốt nghiệp" lên trang mạng nhằm cung cấp cho các Học viên, như dự kiến.

Do đó, để có nội dung chương trình ôn tập cụ thể các môn thi tốt nghiệp, đề nghị Ban cán sự các lớp có thể thực hiện theo hai cách sau:

1. Gửi nội dung: (Họ tên người nhận, tên môn thi, lớp, địa chỉ Email để gửi về) về địa chỉ: vdle@hcmulaw.edu.vn để nhận (chỉ đại diện Ban cán sự lớp mới nhận và phát hành cho cả lớp).

2. Liên hệ với giảng viên hệ thống ôn tập.

Chi tiết
DANH SÁCH KHÓA 1 BÌNH PHƯỚC (VÀ CÁC HỌC VIÊN THI GỬI - ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
[Ngày đăng:17/07/2014 9:47:41 AM]

Danh sách Khóa 1 Bình Phước (và các học viên thi gửi) được công nhận tốt nghiệp:

               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                DANH SÁCH HỌC VIÊN

                                KHÓA 1  ĐH LUẬT HỆ VLVH TẠI BÌNH PHƯỚC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

         Keøm theo Quyeát ñònh soá :                        /QÑ - ĐHL ngaøy                                  cuûa Hieäu tröôûng Tröôøng ÑH Luaät Tp. Hoà Chí

                              DANH SÁCH LỚP BÌNH PHƯỚC KHÓA 1 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014

STT                         Hoï  teân                               MSHV           Ngaøy sinh      G. Tính    ÑTB          Haïng TN            Ghi

    1    Hoàng Vinh Danh                                    063021         02-10-86       Nam      5.66    Trung bình

    2    Huỳnh Đình Khôi                                    075937         27-07-65       Nam      5.41    Trung bình

    3    Ngô Khắc Thiện Tâm                             07D814         22-06-82       Nam      5.70    Trung bình

    4    Lê Thanh Vũ                                           07L856         20-10-77       Nam      5.53    Trung bình

    5    Lâm Sơn Đạt                                          07N752         02-07-87       Nam      5.54    Trung bình

    6    Phan Minh Nhựt                                     07N833         23-05-84       Nam      5.79    Trung bình

    7    Trần Đăng Tâm                                       07V794         28-06-84       Nam      5.57    Trung bình

    8    Nguyễn Bá Trúc                                  0835000131     06-07-73       Nam      5.62    Trung bình

    9    Đỗ Vân Anh                                       0835000157     09-07-88        Nữ       5.60    Trung bình

   10   Nguyễn Minh Đức                              0835000293     24-01-78       Nam      5.53    Trung bình

   11   Lưu Trung Hiền                                   0835000341     07-05-83       Nam      5.79    Trung bình

   12   Phạm Dũng Sỹ                                    0835001742     12-06-67       Nam      5.40    Trung bình

   13   Phạm Văn Kiên                                   0835001792     08-04-84       Nam      5.40    Trung bình

   14   Hà Tuấn  Anh                                     0935000157     12-09-76       Nam      5.83    Trung bình

   15   Võ Thị Quỳnh  Anh                             0935000158     28-06-85        Nữ       5.94    Trung bình

   16   Nguyễn Văn Bình                                0935000159     01-01-64       Nam      5.89    Trung bình

   17   Võ Tiến Công                                     0935000160     23-11-80       Nam      5.83    Trung bình

   18   Phạm Tấn Cường                                0935000161     16-03-75       Nam      5.45    Trung bình

   19   Đào Công Diện                                   0935000163     03-03-61       Nam      5.82    Trung bình

   20   Dương Thị Ngọc  Dung                       0935000164     18-05-84        Nữ       5.87    Trung bình

   21   Lê Văn Dũng                                      0935000166     20-07-71       Nam      6.15    Trung bình khá

   22     Dũng                                            0935000167     28-08-66       Nam      5.82    Trung bình

   23   Phạm Văn Điệp                                   0935000169     01-07-81       Nam      5.89    Trung bình

   24   Hoàng  Định                                        0935000170     25-04-69       Nam      5.89    Trung bình

   25   Phan Bá Định                                      0935000171     01-02-76       Nam      5.93    Trung bình

   26   Diệp Trường  Giang                            0935000172     11-27-78       Nam      6.16    Trung bình khá

   27   Lương Ngọc Hà                                  0935000173     07-11-63       Nam      5.86    Trung bình

   28   Nguyễn Mậu  Hải                                0935000174     10-07-75       Nam      5.76    Trung bình

   29   Nguyễn Đức Hạnh                              0935000175     28-07-74       Nam      5.55    Trung bình

   30   Đỗ Thị Thu  Hiền                                0935000176     01-12-84        Nữ       5.87    Trung bình

   31   Trần Hữu Hiền                                    0935000177     02-03-75       Nam      5.83    Trung bình

   32   Nguyễn Thị Thanh Hoa                       0935000178     02-07-64        Nữ       5.99    Trung bình

   33   Trần Minh Hoàn                                  0935000179     20-06-76       Nam      5.44    Trung bình

   34   Nguyễn Thị Thanh  Huyền                   0935000186     05-10-82        Nữ       5.88    Trung bình

   35   Nguyễn Đức Hùng                              0935000187     03-08-75       Nam      5.75    Trung bình

                                                                                                                                                                     

                              DANH SÁCH LỚP BÌNH PHƯỚC KHÓA 1 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014

STT                         Hoï  teân                               MSHV           Ngaøy sinh      G. Tính    ÑTB          Haïng TN            Ghi

   36   Nguyễn Phi Hùng                                0935000188     10-05-62       Nam      5.66    Trung bình

   37   Trần Sỹ Hùng                                      0935000190     19-08-68       Nam      5.74    Trung bình

   38   Nguyễn Hữu  Hưng                             0935000191     15-07-72       Nam      6.07    Trung bình khá

   39   Nguyễn Văn  Hưng                             0935000192     15-09-67       Nam      5.83    Trung bình

   40   Nguyễn Thị Hương                              0935000193     17-08-81        Nữ       5.69    Trung bình

   41   Lê Hồng Khánh                                  0935000194     01-08-73       Nam      5.80    Trung bình

   42   Lê Văn Khánh                                    0935000195     19-10-60       Nam      5.67    Trung bình

   43   Trần Văn  Khải                                   0935000196     13-03-79       Nam      5.95    Trung bình

   44   Nguyễn Anh Khiếu                              0935000197     06-03-77       Nam      5.96    Trung bình

   45   Trịnh Xuân Khiều                                0935000198     16-12-69       Nam      5.85    Trung bình

   46   Nguyễn Danh  Khoa                           0935000199     20-08-76       Nam      5.94    Trung bình

   47   Trần Vũ Khương                                 0935000200     16-09-77       Nam      6.13   Trung bình khá

   48   Trần Thị  Kia                                      0935000201     18-05-75        Nữ       5.94    Trung bình

   49   Trịnh Trung Kiên                                 0935000202     28-11-77       Nam      5.62    Trung bình

   50   Vũ Ngọc  Lễ                                       0935000204     13-01-58       Nam      6.06    Trung bình khá

   51   Nguyễn Minh Liêm                              0935000205     28-10-81       Nam      6.21    Trung bình khá

   52   Lê Thị Hồng Liên                                0935000206     06-06-73        Nữ       5.71    Trung bình

   53   Nguyễn Thị Thuỳ Liên                         0935000207     23-11-82        Nữ       5.88    Trung bình

   54   Lê Văn Long                                       0935000208     20-06-73       Nam      5.82    Trung bình

   55   Nguyễn Xuân Luật                              0935000209     02-10-84       Nam      5.34    Trung bình

   56   Trần Xuân Lự                                     0935000210     01-04-58       Nam      6.06    Trung bình khá

   57   Nguyễn Thị Mịnh                                0935000211     07-01-80       Nam      5.83    Trung bình

   58   Lê Văn Năng                                      0935000212     07-08-63       Nam      5.58    Trung bình

   59   Nguyễn Thị Tuyết  Ngân                     0935000213     09-04-87        Nữ       6.08    Trung bình khá

   60   Nguyễn Tây Nghiêm                           0935000214     12-07-60       Nam      5.90    Trung bình

   61   Phạm Văn Ninh                                   0935000218     04-02-67       Nam      6.06    Trung bình khá

   62   Nguyễn Văn Nu                                  0935000220     30-10-68       Nam      5.76    Trung bình

   63   Điểu  Phương                                      0935000221     20-12-85       Nam      5.73   Trung bình

   64   Đặng Văn Phước                                0935000222     01-07-59       Nam      5.73    Trung bình

   65   Trần Thị Thanh Phượng                       0935000223     12-07-83        Nữ       5.69    Trung bình

   66   Tô Hào Quang                                    0935000224     09-05-65       Nam      5.90    Trung bình

   67   Trần Thanh Quang                              0935000225     01-02-74       Nam      5.71    Trung bình

   68   Lê Văn Quân                                      0935000226     16-09-72       Nam      5.87    Trung bình

   69   Trần Thị Ngọc  Quyên                        0935000227     27-07-87        Nữ       5.95    Trung bình

   70   Nguyễn Văn Quyến                             0935000228     16-11-73       Nam      5.94    Trung bình

   71   Lưu Văn  San                                     0935000230     13-10-62       Nam      5.71    Trung bình

   72   Nguyễn Văn Sáu                                 0935000231     10-09-68       Nam      5.80    Trung bình

   73   Hoàng Văn Tân                                   0935000234     15-09-68       Nam      6.38    Trung bình khá

   74   Nguyễn Thị Kim Thanh                       0935000235     22-10-81        Nữ       6.55    Trung bình khá

   75   Nguyễn Trà Thanh                              0935000236     01-06-78       Nam      6.10    Trung bình khá

                                                                                                           

                              DANH SÁCH LỚP BÌNH PHƯỚC KHÓA 1 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014

STT                         Hoï  teân                               MSHV           Ngaøy sinh      G. Tính    ÑTB          Haïng TN            Ghi

   76   Lê Văn  Thành                                    0935000237     20-04-76       Nam      6.20    Trung bình khá

   77   Trần Trung  Thành                               0935000238     15-10-65       Nam      6.02    Trung bình khá

   78   Nguyễn Thị  Thảo                               0935000239     12-03-81        Nữ       6.06    Trung bình khá

   79   Nguyễn Thị Thắm                                0935000240     24-02-75        Nữ       6.11    Trung bình khá

   80   Phạm Văn  Thắng                                0935000243     23-12-68       Nam      6.23    Trung bình khá

   81   Hoàng Văn  Thi                                   0935000244     26-12-70       Nam      5.97    Trung bình

   82   Lê Xuân Thiện                                    0935000245     15-03-83       Nam      5.69    Trung bình

   83   Trần Thị  Thìn                                     0935000246     28-11-76        Nữ       6.52    Trung bình khá

   84   Hà Quang  Thịnh                                 0935000247     15-04-72       Nam      6.00    Trung bình khá

   85   Hoàng Thị Thoại                                 0935000248     13-05-71        Nữ       6.07    Trung bình khá

   86   Đào Như Thuận                                  0935000249     23-06-74       Nam      5.71    Trung bình

   87   Nguyễn Đức Thuận                             0935000250     30-10-66       Nam      5.80    Trung bình

   88   Bùi Xuân Toản                                    0935000254     06-09-72       Nam      5.98    Trung bình

   89   Phan  Tỏa                                           0935000255     16-01-72       Nam      5.97    Trung bình

   90   Phan Thị Thu  Trang                            0935000256     20-11-81        Nữ       5.92    Trung bình

   91   Nguyễn Anh  Tuấn                              0935000262     07-03-82       Nam      5.72    Trung bình

   92   Thiệu Hồng Tuấn                                 0935000263     19-03-64       Nam      5.83    Trung bình

   93   Nguyễn Thị                                     0935000264     24-03-84        Nữ       6.45    Trung bình khá

   94   Phạm Đình Tùng                                  0935000265     14-10-74       Nam      6.35    Trung bình khá

   95   Dương Mạnh Tưởng                           0935000266     09-01-70       Nam      5.85    Trung bình

   96   Nguyễn Minh  Tưởng                          0935000267     11-08-63       Nam      6.01    Trung bình khá

   97   Mai Khắc Tự                                      0935000268     05-03-77       Nam      5.73    Trung bình

   98   Cao Thị Thanh  Uyên                          0935000269     20-09-85        Nữ       6.13    Trung bình khá

   99   Ngô Thị Thùy Vân                              0935000270     26-05-85        Nữ       6.11    Trung bình khá

  100  Nguyễn Thị Vân                                  0935000271     12-07-78        Nữ       6.22    Trung bình khá

  101  Trần Ngọc  Vĩnh                                 0935000273     08-05-73       Nam      5.88    Trung bình

  102  Trần Trọng Vĩnh                                  0935000274     20-09-59       Nam      5.83    Trung bình

  103  Nguyễn Thị Vui                                   0935000275     19-03-85        Nữ       5.78    Trung bình

  104  Võ Hoàng Vũ                                     0935000277     08-09-65       Nam      5.72    Trung bình

  105  Hồ Xuân Vượng                                 0935000278     30-08-62       Nam      6.07    Trung bình khá

  106  Bùi Thị Thái Yến                                 0935000279     10-10-82        Nữ       6.06    Trung bình khá

  107  Nguyễn Quang Yển                             0935000280     15-05-62       Nam      6.12    Trung bình khá

  108  Nguyễn Xuân Đồng                             0935000293     24-01-78       Nam       5.6     Trung bình

  109  Trần Văn Hải                                      0935000302     22-06-73       Nam       5.5     Trung bình

  110  Đỗ Minh Tân                                      0935001181     02-12-80       Nam      5.37    Trung bình

  111  Vũ Minh Trường                                 0935001312     25-08-79       Nam      5.36    Trung bình

                                                                                                                                                                               

Nếu phát hiện sai sót hoặc thắc mắc, đề nghị liên hệ Cán bộ quản lý lớp học viên - Ông Cao Văn Bốn.

Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CÔNG AN K5, THÀNH ỦY K3, 1A CBTP, BẾN TRE K3, BÀ RỊA - VŨNG TÀU K3, TÂY NINH K6, KHÁNH HÒA K4
[Ngày đăng:16/07/2014 12:21:09 PM]

Phòng Đào tạo không chính quy Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo về kết quả cuộc họp Hội đồng thi tốt nghiệp các khóa học trên như sau:

1. Môn thi tốt nghiệp:

Dự kiến môn thi tốt nghiệp các lớp như sau:

                        - Khóa 5 CATP. HCM:

+ Môn Tư pháp quốc tế                                 60 tiết            

+ Môn Luật Tố tụng Hình sự                        45 tiết

                                               

                        - Khóa 3 Thành ủy TPHCM

+ Môn Luật Dân sự                                       60 tiết

+ Môn Tài chính – Ngân hàng                      45 tiết

                       

                        - Khóa 1A VB 2 trường CBTPHCM

+ Môn Luật Kinh tế                                       60 tiết

+ Môn Xây dựng văn bản pháp luật              45 tiết

                       

- Khóa 3 Bến Tre:

+ Môn Luật Lao động                                   60 tiết

+ Môn Luật Môi trường                                45 tiết

 

                        - Khóa 3 Bà Rịa Vũng Tàu:

+ Môn Công pháp quốc tế                            60 tiết

+ Môn Luật Hình sự                                      45 tiết

 

                       - Khóa 6 Tây Ninh:

+ Môn Luật Hiến pháp                                  60 tiết

+ Môn Luật Tố tụng dân sự                           45 tiết


                        - Khóa 4 Khánh Hòa:

+ Môn Luật Hiến pháp                                  60 tiết

+ Môn Luật Hình sự                                      45 tiết

 

2. Điều kiện dự thi:

            Nhằm tạo điều kiện cho các học viên có điều kiện trả nợ học phần, Hội đồng thi tốt nghiệp đồng ý cho phép các học viên còn nợ 01 học phần được dự thi tốt nghiệp (ngoại ngữ và tin học vẫn được tính như môn học);

 

3. Dự kiến thời gian tổ chức thi tốt nghiệp:

-                 Từ 18/7 – 09/8/2014: học viên tự ôn tập thi tốt nghiệp (ngày 24 và 25/7/2014 các Khoa sẽ hệ thống và giải đáp thắc mắc cho học viên);

-                 Từ 09/8 đến 16/8/2014: sẽ tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp (theo kế hoạch ).

 

4. Điều kiện công nhận tốt nghiệp:

Việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho các học viên này được thực hiện như sau:

-         Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho các học viên đã hoàn thành đầy đủ chương trình (không còn nợ môn nào) tính đến thời điểm công nhận tốt nghiệp;

 

-         Đến thời điểm công nhận tốt nghiệp, nếu học viên vẫn còn nợ học phần, học viên phải trả nợ trong vòng 02 học kỳ (đến hết HK 2 năm học 2014-2015). Nếu trong thời hạn này học viên trả nợ xong sẽ được cấp bằng tốt nghiệp cùng với một khóa khác tiếp theo; sau thời điểm này, nếu trả nợ chưa xong sẽ hủy kết quả thi tốt nghiệp và phải thi lại cùng một khóa khác.

KẾ HOẠCH CHI TIẾT (Trích)

1. Công tác chuẩn bị

- Học viên nộp văn bằng bản chính :Bằng phổ thông trung học, Bổ túc văn hóa trung học, Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề, Bằng tốt nghiệp Đại học khác

( các văn bằng đã sao  nộp trong hồ sơ  tuyển sinh ), và các loại chứng chỉ được miễn tin học , ngoại ngữ  .

- Các Khoa trả điểm thi lần 2 các học phần cho Phòng Đào tạo không chính quy trước ngày 18/7/2014 để tổng kết điểm trình Hội đồng  xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;

- Phòng Đào tạo không chính quy kiểm tra hồ sơ học viên,  các loại văn bằng tốt nghiệp  đảm bảo chính xác để viết và cấp bằng cho học viên.

- Từ ngày 23/7/2014 đến ngày 25/7/2014 học viên theo dõi danh sách điểm, hồ sơ và giải quyết các vấn đề sai sót về điểm cũng như ngày tháng năm sinh…

- Họp Hội đồng thi tốt nghiệp để xét danh sách học viên đủ điều kiện dự thi và giải quyết các vấn đề khác dự kiến ngày 31/7/2014.

- Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp: Ngày 01/8/2014.

 

2. Lịch giải đáp thắc mắc và thi tốt nghiệp.

Giải đáp thắc mắc:

Khóa 3 Biên Phòng


- Địa điểm :    Trường Trung học Biên Phòng 2

Số 110 Nguyễn Thị Định, Thị Xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT

            -Thời gian :

Môn Luật Công pháp Quốc tế (4đvht);                   ngày 24/7/2014

                            Môn  Luật Hình sự (đvht).                                        ngày 25/7/2014

 

 Khóa 3 tỉnh Bến Tre

- Địa điểm :  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre

Số  08 Đường Hai Bà Trưng, TP.Bến Tre                  

-Thời gian :

Môn Luật Lao động (4 đvht)                                   ngày 24/7/2014

                            Môn  Luật Môi trường (đvht).                                 ngày 25/7/2014

 

 Khóa 4 tỉnh Khánh Hòa  

- Địa điểm :    Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa

Số 05 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang

           -Thời gian :

Môn Luật Hiến pháp (4 đvht)                                  ngày 24/7/2014

                           Môn Luật Hình sự (3đvht).                                      ngày 25/7/2014

 

  Khóa 6 tỉnh Tây Ninh

- Địa điểm : Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

                                Nội Ô tòa thánh Tây Ninh

           -Thời gian :

           Môn Luật Hiến pháp (4 đvht)                       ngày 24/7/2014

                                      Môn  Luật Tố tụng Dân sự (3 đvht)             ngày 25/7/2014

 

 Khóa 5 Công An TP.Hồ Chí Minh

- Địa điểm : Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Cơ sở Nguyễn Tất Thành, Số 02, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

 

           -Thời gian :

           Môn Luật Tư pháp Quốc tế (4 đvht)                        ngày 24/7/2014

                                      Môn  Luật Tố tụng Hình sự (3 đvht).                       ngày 25/7/2014

 Khóa 3 Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh

- Địa điểm : Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Cơ sở Nguyễn Tất Thành, Số 02, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

 

           -Thời gian :

           Môn Luật Dân sự (4 đvht)                                        ngày 24/7/2014

                                      Môn  Luật Tài chính Ngân hàng (3 đvht).                ngày 25/7/2014

 

   Khóa 1 văn bằng 2 Trường Cán bộ  TP.Hồ Chí Minh

- Địa điểm : Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

Số 129, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh

 

           -Thời gian :

           Môn Luật Kinh tế (4 đvht)                                        ngày 24/7/2014

                                      Môn  Xây dựng văn bản pháp luật (3 đvht).              ngày 25/7/2014

3. Thi tốt nghiệp:

Khóa 3 Biên Phòng

        - Địa điểm:         Trường Trung học Biên Phòng 2

Số 110 Nguyễn Thị Định, Thị Xã Bà Rịa, tỉnh BR-VT

                  - Thời gian thi lần 1:

+ Sáng  09/ 8/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ )    Thi  Môn 1 (4đvht);

+ Chiều 09/8/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )   Thi   Môn 2 (3dvht);

+ Công bố kết quả lần 1 : 22/8/2014.

-         Thời gian thi lần 2 :

+ Sáng    06/9/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ ) Thi  Môn 1 (4đvht);

+ Chiều   06/9/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả thi lần 2 :   19/9/2014

 

Khóa 3 tỉnh Bến Tre

          - Địa điểm:   Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre

          Số  08 Đường Hai Bà Trưng, TP.Bến Tre

                  - Thời gian thi lần 1:

+ Sáng  09/ 8/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ )    Thi  Môn 1(4đvht);

+ Chiều  09/8/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )   Thi  Môn 2(3đvht);

+ Công bố kết quả lần 1 : 01/9/2014.

-         Thời gian thi lần 2 :

+ Sáng    06/ 9/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ ) Thi  Môn 1 (4đvht);

+ Chiều   06/9/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả thi lần 2 :   19/9/2014

 

Khóa 4 tỉnh Khánh Hòa

          - Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa

Số 05 Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang

- Thời gian thi lần 1:

+ Sáng   13/ 8/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ )    Thi  Môn 1(4đvht);

+ Chiều  13/8/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )   Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả lần 1 : 01/9/2014.

-   Thời gian thi lần 2 :

+ Sáng    10/ 9/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ ) Thi  Môn 1 (4đvht);

+ Chiều   10/9/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả thi lần 2 :   19/9/2014

 

Khóa 6 tỉnh Tây Ninh

  :         - Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

                                Nội Ô tòa thánh Tây Ninh

          - Thời gian thi lần 1:

+ Sáng  13/8/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ )    Thi  Môn 1 (4đvht);

+ Chiều  13/8/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )  Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả lần 1 : 22/8/2014.

-   Thời gian thi lần 2 :

+ Sáng    10/9/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ ) Thi  Môn 1(4đvht);

+ Chiều   10/9/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả thi lần 2 :   19/9/2014

Khóa 5 Công An TP.Hồ Chí Minh

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh

                        Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

            - Thời gian thi lần1:

+ Sáng  16/ 8/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ )    Thi  Môn 1(4đvht);

+ Chiều 16/8/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )   Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả lần 1 : 01/9/2014.

- Thời gian thi lần 2 :

+ Sáng    13/ 9/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ ) Thi   Môn 1(4đvht);

+ Chiều   13/9/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả thi lần 2 :   19/9/2014

Khóa 3 Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh

                                      Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

            - Thời gian thi lần 1:

+ Sáng  16/ 8/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ )   Thi  Môn 1(4đvht);

+ Chiều 16/8/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )   Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả lần 1 : 01/9/2014.

- Thời gian thi lần 2 :

+ Sáng    13/ 9/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ ) Thi   Môn 1(4đvht);

+ Chiều   13/9/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả thi lần 2 :   19/9/2014

 

Khóa 1 văn bằng 2 Trường Cán bộ TP.Hồ Chí Minh

- Địa điểm thi: Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh

                                      Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4

+ Sáng  16/ 8/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ )    Thi  Môn 1 (4đvht);

+ Chiều 16/8/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )   Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả lần 1 : 01/9/2014.

- Thời gian thi lần 2 :

+ Sáng    13/9/2014 (Bắt đầu lúc 7g30’ ) Thi   Môn 1 (4đvht);

+ Chiều   13/9/2014( Bắt đầu lúc 13g30’ )Thi   Môn 2 (3đvht);

+ Công bố kết quả thi lần 2 :   19/9/2014

4.  Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp và Lễ phát bằng cử nhân Luật học.

-         Lễ bế giảng và trao bằng Cử nhân Luật học: Dự kiến cuối tháng 10 năm 2014

Chi tiết
Danh sách dự kiểm tra anh văn ngày 13.07.2014
[Ngày đăng:10/07/2014 10:45:06 AM]

Lưu ý: -Sinh viên xuất trình đầy đủ giấy CMND (hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh) và thẻ sinh viên khi vào phòng thi (bắt buộc).

-Sinh viên mang theo bút chì và gôm (tẩy) để làm bài thi

             -Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút

Danh sách dự thi:

- Ca 1: xem tại đây.
  

- Ca 2: Xem tại đâyChi tiết
KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP K1 BÌNH PHƯỚC
[Ngày đăng:18/06/2014 4:04:12 PM]

Kết quả thi tốt nghiệp Khóa 1 Bình Phước: xem tại đây

Ghi chú:

- Ngày thi lần 2: 21/6/2014;

- Lệ phí thí lần 2: 200.000 đồng/môn (nộp tại Bình Phước).

Chi tiết
LỊCH KIỂM TRA ANH VĂN (CHUẨN TOIEC 300) ĐẦU RA
[Ngày đăng:16/06/2014 2:25:02 PM]

Ngày 13/07/2014, Trung tâm Anh văn liên kết sẽ tổ chức kỳ thi Anh văn theo chuẩn đầu ra do Nhà trường qui định cho sinh viên các khóa hệ vừa học vừa làm tại Tp.HCM.
Để biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ liên kết (Phòng B.102 trường Đại học Luật Tp.HCM) kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 01/7/2014.

Chi tiết
Thông báo lùi thời gian đăng ký học hè năm 2013 -2014 (Dành cho các lớp chính quy có nhu cầu học lại hoặc cải thiện điểm)
[Ngày đăng:23/05/2014 8:12:43 AM]

- Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên chính quy thời gian đăng ký học hè : Bắt đầu từ 16h00' ngày 30/05/2014 đến 16h00' ngày 03/06/2014 .

Chi tiết
12345
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 LAW - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam